Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3sae5w
(Skriv inn koden over.)

Aktuelt

Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser
[14.04.2021 Redaksjonen]

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. Samtidig har de oppdatert den nasjonale veiviseren for psykisk helse og livskvalitet. 

Mer...

Verdens lykkerapport 2021
[22.03.2021 Redaksjonen]

Hvert år den 20. mars markerer FN verdens lykkedag med lansering av World Happiness Report (WHR). Årets rapport viser overraskende stor grad av stabilitet i livskvaliteten i verden.

Mer...

Regjeringen presenterer ny nasjonal alkoholstrategi
[12.03.2021 Redaksjonen]

Strategiplanen har fått undertittelen «En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk», hvor regjeringen foreslår hovedlinjer og tiltak for perioden 2021–2025. 

Mer...

FN’s strategi mot narkotika og kriminalitet 2021-2025
[26.02.2021 Redaksjonen]

United nations office on drugs and crime (UNODC) har gitt ut en 5-årsstrategi som et bidrag til å gjøre verden tryggere mot narkotika, kriminalitet, korrupsjon og terrorisme. Nye utfordringer rundt Covid-19 er også et tema i strategien.

Mer...

Historisk rusreform
[22.02.2021 Redaksjonen]

Regjeringens forslag til ny rusreform blir kalt både historisk og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier Helseminister Bent Høie.

Mer...

Fysisk aktivitet og folkehelse
[16.02.2021 Redaksjonen]

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen. Det viser folkehelseprofilene for kommuner og bydeler som nå er publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. 

Mer...

BarnUnge21-strategien «Ut av blindsonene»
[08.02.2021 Redaksjonen]

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Nå er strategien «Ut av blindsonene» lansert.

Mer...

Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer
[21.01.2021 Redaksjonen]

Over halvparten av alle innsatte, rundt  55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet.

Mer...

Kult å ikke drikke?
[06.01.2021 Redaksjonen]

- Alkoholnormer blant unge i endring.

De første resultatene av undersøkelsen Futura01 blant 9.klassinger i Sverige viser at dagens unge mennesker er historiske: Flertallet av 9.klassingene har aldri drukket alkohol, og de få som likevel har inntatt alkohol, drikker mindre enn noen gang tidligere.

Mer...

Regjeringen lanserer pårørendestrategi
[16.12.2020 Redaksjonen]

Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Mange har store belastninger, og gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Nå har regjeringen lagt fram en pårørendestrategi og en handlingsplan, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

Mer...

Koronatiltakene oppleves mest inngripende for unge
[07.12.2020 Redaksjonen]

En ny undersøkelse viser at unge mellom 19 og 29 år som hadde mindre sosial kontakt på grunn av koronatiltakene, opplevde lavere livskvalitet enn eldre.

Mer...

Er det greit å bli spurt om alkoholvaner når du er innlagt på somatisk avdeling?
[04.12.2020 Redaksjonen]

For høyt alkoholforbruk er en viktig årsak til økt sykelighet og dødelighet. Norske sykehus er pålagt å fange opp og treffe nødvendige tiltak når alkoholvaner kan være medvirkende til pasientens helseproblem. Hvordan opplevdes det for pasienter uten tidligere kjente rusproblemer å få henvisning til og samtale med ruskonsulent?

Mer...

Tilskudd til kommunalt rusarbeid
[19.11.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10.februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen.  

Mer...

Da pandemien traff sårbare barn og unge
[13.11.2020 Redaksjonen]

Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge.

Mer...

Motherhood & Parenthood – et pusterom for foreldre!
[11.11.2020 Redaksjonen]

- Grupper for foreldre til tenåringer og barn i 1. trinn i grunnskolen.

Mer...

Weedensenteret.no – en informasjonskanal for ungdom om cannabis
[27.10.2020 Redaksjonen]

27.oktober lanserte Helsedirektoratet weedensenteret.no og en kampanje om unge og cannabis. Hovedbudskapet er at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis.

Mer...

Te Ka Slags Nøtte?
[14.10.2020 Redaksjonen]

Det er tittelen på en konferanse som KoRus-Nord har arrangert i 20 år. I år arrangeres jubileumskonferansen som webinar 14. og 15.oktober. Konferansen er gratis. I tilknytning til konferansen kommer også magasinet Spor ut. Der er alle foredragsholderne intervjuet.

Mer...

Livskvalitet i Norge
[07.10.2020 Redaksjonen]

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten, samt å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. Rapporten ble lansert i dag.

Mer...

Salget av alkohol i Norge øker, men drikkemønsteret er det samme
[05.10.2020 Redaksjonen]

Så langt i 2020 er det registrert en økning i salget av alkohol i Norge, sammenlignet med 2019. Dette henger blant annet sammen med mindre svenskehandel og taxfree. De mest populære varene som er solgt er øl og vin, men størst vekst hadde vin og rusbrus. Samtidig ser ikke koronapandemien ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt. Dette kommer frem i den årlige undersøkelsen om rusmidler og tobakk som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Mer...

Den nasjonale Ungdatarapporten for 2020 er lansert
[24.09.2020 Redaksjonen]

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, framtidsoptimismen er stor, og ungdomskriminaliteten flater ut. Dessverre er det fortsatt en del som er utsatt for mobbing, og 2020- rapporten viser at færre elever trives på skolen.

Mer...

Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler
[23.09.2020 Redaksjonen]

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted, og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Mer...

Fødselsdepresjon kan overføres til partner
[04.09.2020 Redaksjonen]

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i trygge og stabile relasjoner. Det viser en doktorgradsstudie av Eivor Fredriksen, ved Universitetet i Oslo.

Mer...

Barn og unges medievaner 2020
[22.07.2020 Redaksjonen]

Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag, og nå foreligger flere rapporter basert på 2020-undersøkelsen. 

Mer...

Trygge lokalsamfunn- en modell for praktisk forebygging og deling av erfaringer
[22.06.2020 Redaksjonen]

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell, en metode og et nettverk som bidrar til å forebygge skader og ulykker. Arbeidet bygger på politisk forankring, faglig innsats og samarbeid på tvers av sektorer. Frivilligheten er en viktig partner i mange tiltak. Rusforebygging, særlig overfor ungdom, inngår i mange TL-kommuners innsats.

Mer...

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene
[20.05.2020 Redaksjonen]

En rapport om fadderperioden ved UiT viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk, og at alkohol har en sentral plass når «ferske» studenter skal bli kjent med hverandre. 

Mer...

1 2 > »
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)