Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 245s81
(Skriv inn koden over.)

Aktuelt

Den nasjonale Ungdatarapporten for 2020 er lansert
[24.09.2020 Redaksjonen]

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, framtidsoptimismen er stor, og ungdomskriminaliteten flater ut. Dessverre er det fortsatt en del som er utsatt for mobbing, og 2020- rapporten viser at færre elever trives på skolen.

Mer...

Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler
[23.09.2020 Redaksjonen]

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted, og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Mer...

Fødselsdepresjon kan overføres til partner
[04.09.2020 Redaksjonen]

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i trygge og stabile relasjoner. Det viser en doktorgradsstudie av Eivor Fredriksen, ved Universitetet i Oslo.

Mer...

Barn og unges medievaner 2020
[22.07.2020 Redaksjonen]

Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag, og nå foreligger flere rapporter basert på 2020-undersøkelsen. 

Mer...

Trygge lokalsamfunn- en modell for praktisk forebygging og deling av erfaringer
[22.06.2020 Redaksjonen]

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell, en metode og et nettverk som bidrar til å forebygge skader og ulykker. Arbeidet bygger på politisk forankring, faglig innsats og samarbeid på tvers av sektorer. Frivilligheten er en viktig partner i mange tiltak. Rusforebygging, særlig overfor ungdom, inngår i mange TL-kommuners innsats.

Mer...

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene
[20.05.2020 Redaksjonen]

En rapport om fadderperioden ved UiT viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk, og at alkohol har en sentral plass når «ferske» studenter skal bli kjent med hverandre. 

Mer...

Veiledere for smittevern i barnehager og skoler
[11.05.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager,  barne- og ungdomsskolen og videregående skole. Intensjonen er å gi råd og støtte til barnehage- og skoleeiere og ansatte under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

Mer...

Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene
[05.05.2020 Redaksjonen]

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. 

Mer...

Russ 2020 – smittevern foran fest og moro
[30.04.2020 Redaksjonen]

Koronaviruset setter i år en stopper for den tradisjonelle russefeiringen. Flere steder på Østlandet har imidlertid russen trosset myndighetenes råd om distansering og samlet seg til fester. I Grenland har russen, politiet og kommunen en tett dialog for å sikre en trygg russefeiring.

Mer...

Høyt alkoholkonsum hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn
[23.04.2020 Redaksjonen]

De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til sammdrikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. En studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo viser at barn opp til 5 år har forhøyet risiko for atferdsproblemer hvis mor har et for høyt alkoholkonsum. Samtidig kan en stor del av sammenhengen forklares av risiko i familien.

Mer...

Informasjonsplakater til barn og unge i risiko
[15.04.2020 Redaksjonen]

Hvordan kan vi nå barn og unge som ikke har det bra hjemme? KoRus-Oslo har laget flere plakater med informasjon om hvor barn og unge kan henvende seg for få hjelp. Plakatene kan lastet ned og gjøres tilgjengelig for barn og unge.

Mer...

Nye folkehelseprofiler – med vekt på sosial bærekraft
[30.03.2020 Redaksjonen]

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Mer...

Nettressurs om psykososial omsorg ved en pandemi
[25.03.2020 Redaksjonen]

Psykososialberedskap.no er en ny nettressurs rettet mot personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Mer...

Informasjon og råd for barn og foreldre om korona
[16.03.2020 Redaksjonen]

Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt, og for å skape trygghet nå som barnehager og skoler er stengt på grunn av korona-viruset. Mange barn har spørsmål og behov for informasjon om korona, og hva den enkelte kan gjøre for å hindre at smitten brer seg. Her har vi laget en oversikt over noen ressurser som kan være nyttige for barn og foreldre.

Mer...

Unge på bygda under lupen i ny Ungdata-rapport
[03.03.2020 Redaksjonen]

Om en vokser opp på bygda eller i en større by er mindre avgjørende for om ungdommer opplever å ha en god og aktiv hverdag. Selv om rammene rundt ungdomslivet kan være svært forskjellig i distriktet og i sentrale strøk, så er det overraskende mange likhetstrekk i livskvaliteten til de unge. 

Mer...

Psykiske problem kombinert med mye alkohol øker risikoen for tidlig død
[27.02.2020 Redaksjonen]

Det at personer har psykiske problemer og høyt alkoholinntak, bidrar til høyere risiko for negative helseutfall når de opptrer sammen enn hver for seg. Det kommer frem i en nylig publisert studie ledet av Folkehelseinstituttet (FHI). Funnene i studien støtter rådet om at personer med psykiske problem bør vurdere å avstå fra alkohol.

Mer...

Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge
[20.01.2020 Redaksjonen]

For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen.

Mer...

Tilskudd til kommunalt rusarbeid
[16.01.2020 Redaksjonen]

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Mer...

Cannabis - tema i ny utgave av magasinet Rusfag
[02.01.2020 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2019 setter fokus på cannabis.

Mer...

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)