Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rcu3s4
(Skriv inn koden over.)

 

Forebygging er et kommunalt ansvar

Forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier er først og fremst et kommunal ansvar. Det påpeker Barne- og familiedepartementet i et nytt rundskriv.

Barne- og familiedepartementet (BFD) ønsker, sammen men andre departement, å gi klare signaler om hva som forventes av kommunene når det gjelder forbygging. Forebygging er god investering, både menneskelig og økonomisk, og for å oppnå dette er det viktig med en samordning av kommunale tjenester og tiltak. Det er nødvendig med en formalisert struktur på arbeidet, slik at det setter varige spor. Kommunen bør også legge opp en helhetlig strategi, i motsetning til å nøye seg med en strategi for rusproblemer, en annen for ungdom som begår kriminalitet osv. 

Det er av stor betydning at både administrativ og politisk ledelse er forpliktende engasjert i arbeidet.

Primærforebygging er helt sentralt, men det trenges også permanente ordninger og tiltak som fanger opp risikogrupper på et tidlig stadium. En god og helhetlig organisering av det forebyggende arbeidet i kommunene, vil også kunne bidra til at mer spesialisert innsats mot særlig utsatte grupper virker etter hensikten.

BFD tar spesielt for seg Barnevernet i dette rundskrivet (Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier). Her påpekes det at Barnevernet kan spille en større rolle i det forebyggende arbeidet i kommunene, blant annet kan kommunene vurdere om barnevernstjenesten skal ha en mer sentral koordinator- og pådriverrolle i dette arbeidet.

Det henvises videre til andre statlige dokumenter som fremmer samme syn på forebygging, og som tar for seg spesielle områder (se lenker). Blant annet nevnes skolene, der et godt læringsmiljø virker forebyggende på mobbing, rus, vold, kriminalitet og diskriminering. Forebyggende arbeid i skolen er en innsats som aldri tar slutt, og dette arbeidet stiller store krav til ledelsens og lærernes kompetanse.

Lenker:

Økt samordning av forebyggende innsats for barn og unge - Barne- og familiedepartementet

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse - Helsedepartementet

Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet - ulike departement

Læringsmiljø i skole og lærebedrift - Utdanningsdirektoratet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)