Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8ixk6i
(Skriv inn koden over.)

 

Arbeidsliv, psykisk helse og rus

Ny rapport viser at det finnes lite kunnskap om omfanget og karakteren av arbeidsrelatert bruk av illegale rusmidler og/eller medikamenter i Norge.

SINTEF Helse har ledet arbeidet med å utarbeidet rapporten "Kunnskapsstatus: Arbeid, psykisk helse og rus" på oppdrag fra NAV. Arbeidet tar for seg nasjonal og internasjonal forskning på feltet psykisk helse og arbeid.

Rapporten beskriver;

  • Arbeidslivets betydning for psykisk helse
  • Nytte og effekt av ulike tiltak for å inkludere personer med psykiske lidelser i arbeidslivet
  • Arbeidsliv og rus
  • Utfordringer knyttet til kunnskap, utviklingsarbeid og forskning for å inkludere personer med psykiske problemer i arbeidslivet

Psykisk helse og arbeidsliv

Internasjonal forskning viser at 80-90 prosent av personer med alvorlige psykiske lidelser og 20 - 35 prosent av de med lettere psykiske lidelser er utenfor arbeidslivet. Vi har ikke nøyaktige tall for situasjonen i Norge, men anslag viser at situasjonen er ganske lik i Norge som i internasjonal sammenheng. Tall fra NAV viser at hver femte sykefraværsdag skyldes psykiske lidelser, hver tredje uførepensjonist har en psykisk lidelse og nesten hver fjerde person med redusert arbeidsevne på tiltak har en psykisk lidelse.

Rus og arbeidsliv

Personer med rusproblemer skiller seg fra personer med andre psykiske problemer på viktige områder. Fordi rusmidler påvirker konsentrasjon, dømmekraft, hukommelse og motorisk koordinering, angår dette spesielt forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har personer med rusproblemer ofte større vansker knyttet til sykdomsinnsikt og motivasjon for tiltakssamarbeid enn personer med psykiske problemer.

Når det gjelder kunnskapsstatus om arbeidsliv og rus finnes det lite kunnskap om omfanget og karakteren av bruk av illegale rusmidler og medikamenter. En rekke studier viser imidlertid sammenheng mellom misbruk av alkohol og arbeidsledighet.

I en studie av Mangione (1999) tyder resultatene på at til tross for at de som drikker store mengder alkohol har større problemer med å yte arbeidsinnsats enn de som drikker mindre, så sto de som drikker mindre eller moderat for en større andel av problemene - nettopp fordi dette gjelder flere. Paradokset er med andre ord at de store alkoholproblemene i samfunnet skyldes i større grad de som drikker moderate mengder, enn de som drikker store mengder. Individuelt har de som drikker moderate mengder lavere risiko for problemer knyttet til rusbruk, men samfunnsmessig er de et større problem.

Skille mellom arbeid og fritid har blitt mer diffust med årene, og ulike forhold har utvidet mulighetene for å nyte rusmidler i jobbsammenheng. Dette er med å skape problemer for en del arbeidstagere.

Rusproblemer og psykiske vanker/problemer følger hverandre ofte, og derfor er behovet for et samlet behandlingstilbud stort. Det viser seg at ved å etablere tverrfaglig samarbeid i behandlingen, vil man redusere risikoen for at ubehandlet komorbitet fører til redusert tilknytning til arbeidslivet.

Stort behov for forskning

Ifølge rapporten er det liten tvil om at det trengs mer forskning, forskere med et klart engasjement for temaet og ikke minst en forskningsfinansiering med en klar og systematisk profil dersom strategien for arbeid, rus og psykisk helse skal ha en kunnskapsforankret utvikling videre.

Her finner du rapporten "Kunnskapsstatus: Arbeid, psykisk helse og rus" >>les mer

Her finner du flere rapporter og artikler om arbeidsliv og rus >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.09.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)