Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0623g1
(Skriv inn koden over.)

 

Ny rapport om rusbehandling i Norge

Rusbehandling utgjør en betydelig del av ressursene innenfor spesialisthelsetjenesten, - nær 30 prosent av døgnbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten gis innenfor rus og psykisk helsevern for voksne.

Dette går fram av analyser SINTEF Helse har gjort for Helsedirektoratet i det årlige Samdata-prosjektet, - en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Rapporten presenterer regionale og sammenlignbar statistikk for rusbehandling, - blant annet gjennomført behandling, ventetid og forholdet mellom offentlig og private institusjoner,

Rusbehandling og kapasitet

Det har vært to prosents økning i kapasiteten fra 2006 til 2007 i forhold til døgnbasert rusbehandling. Nesten 70 prosent av denne økningen er knyttet til det offentlige tilbudet. Det har imidlertid vært en nedgang på fem prosent i antall innleggelser i 2007, men kun en prosents nedgang i forhold til døgnplasskapasiteten.

I 2007 er 58 prosent av døgnplassene ved private rustiltak. Innslaget av private rustiltak i form av omfang og behandlingstilbud er ulikt i regionene, men samlet sett er nær 60 prosent av de private døgnplassene langtidsplasser, mens ti prosent er avrusningsplasser. I alt 43 prosent av innleggelsene og 63 prosent av det planlagte døgntilbudet finner sted ved private rustiltak. Når alle oppholdsdøgn i 2007 legges til grunn utgjør tilbudet ved private rustiltak to tredjedeler av det totale tilbudet til befolkningen. Om lag halvparten av årsverkene innen tjenesteområdet rus er ved private rustiltak med driftsavtale, mens målt i andelen av totale driftskostnader utgjør de private tiltakene 43 prosent.

Dekningsgraden er i 2007 120 oppholdsdøgn per 1000 innbyggere og dette er en reduksjon på 2 prosent fra året før. Omfanget av interregionalt kjøp og bruk av ad hoc kapasitet utgjør over 11 prosent av dekningsgraden.

Andel helse og sosialfaglig personell har økt både ved offentlige enheter og private rustiltak. Innen de helse- ogsosialfaglige årsverkene er det helsefaglige årsverk som har økt mest, med ni prosent totalt sett.

Ventetid

Ventetid til innleggelse for rusbehandling er fem uker i Helse Sør-Øst, mens tilsvarende ventetid er dobbelt så lang for de som er bosatt ellers i landet.

Median ventetid til avrusing er fem døgn i Helse Sør-Øst, det vil si at halvparten av pasientene må vente mer enn fem døgn, mens den andre halvparten får et tilbud innen fem døgn. Helse Midt-Norge har også en relativt kort ventetid for avrusing, mens de to andre helseforetakene har en noe lenger ventetid.

Les nyhet fra SINTEF om rapporten >>les mer

Les rapporten; SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2007

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.10.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)