Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 834i3e
(Skriv inn koden over.)

 

Bruk av tvang overfor rusmisbrukere

En ny rapport gjennomført av Uni Rokkansenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet viser at tilfeldigheter avgjør hvem som blir tvangsbehandlet for rusmisbruk.

Tilfeldigheter som bosted eller saksbehandler kan avgjøre om en rusmisbruker blir sendt til tvangsbehandling. Det går fram av en fersk rapport fra Uni Rokkansenteret om sosialtjenestens rolle når det gjelder tvang.

I rapporten ”Grenser for tvang”, som er første del i evaluering av lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3, har de sett på sosialtjenestens rolle i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Uni Rokkansenteret har gjennomført kvalitative intervjuer med ansatte i sosialtjenesten som har erfaring med tvangssaker. Temaet har vært hvordan sosialarbeidere bruker og tolker lovbestemmelsene om tvang når de jobber med voksne rusmiddelmisbrukere.

Tall på vedtak om tvang i fylkesnemndene viser at det er en økende bruk av tvangsinnleggelser av rusmiddelmisbrukere, også av dem som er gravide

Hovedfunn

Det eksisterer betydelige og bekymringsfulle variasjoner i hvordan sosialtjenesten forvalter tvangslovgivningen, både mellom ulike kommuner, NAV/sosialkontor, og de enkelte ruskonsulentene. Dette gjelder særlig for § 6-2. Også mellom sosialkontor i samme kommune er det ulik praksis.

Tvangsinnleggelse benyttes oftere overfor kvinner, til tross for at det er en overvekt av menn i det tunge rusmisbrukermiljøet. Evalueringen viser også at tvangsbruken som oftest bare blir et virkemiddel for å avverge en akutt krise.

-  Rapporten kan tyde på at personlige vurderinger, erfaringer og holdninger i for stor grad kan bli utslagsgivende i vurderingen om rusavhengige skal få tilbud om frivillig behandling eller legges inn på tvang. Dette bekymrer oss. Det er for lite kunnskap om i hvilken grad tvang faktisk har positive effekter, og denne mangelen på kunnskap igjen gjør at det blir rom for skjønn, sier avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet Jens Guslund på nettsidene til Helsedirektoratet.

I løpet av 2010 vil denne studien suppleres med undersøkelser som inkluderer alle instanser som er involvert i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere, herunder fylkesnemndene, behandlingsinstitusjonene og ikke minst brukerne og deres pårørende.

Les rapporten >>Grenser for tvang

Les mer om saken >>helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.12.2009

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)