Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sp5s36
(Skriv inn koden over.)

 

Bør bli bedre på brukermedvirkning

I en rapport fra Diakonhjemmets høgskole om det statlige regionale barnevernet er en av konklusjonene at barn og unge bør bestemme mer i egen sak, - de blir ofte lyttet til, men deres syn blir for sjelden tillagt vekt.

Diakonhjemmets Høgskole har gjennomført prosjektet "Brukermedvirkning i det statlige regionale barnevernet" på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Undersøkelsen er en kartlegging av de ansattes vurderinger av brukermedvirkning i Bufetat og en gjennomgang av dokumenter utarbeidet for brukermedvirkning i praksis. Prosjektet har vært gjennomført i perioden desember 2009 - september 2010.

Følgende spørsmål er undersøkt:

  • På hvilken måte er brukermedvirkning en del av tjenesteutøvelsen og i hvilken grad er brukermedvirkning systematisert og beskrevet?
  • På hvilken måte trekkes brukerne med i valg av tjenestene og utformingen av tilbudet?
  • På hvilken måte varierer eventuelt graden av brukerinnflytelse mellom tjenesteområder?
  • Hvilke faktorer fremmer god brukermedvirkning og hvilke faktorer hemmer brukermedvirkning?


Det er foretatt en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse blant tjenesteledere i Bufetat. I tillegg er det gjennomført  intervjuer med ledere i ulike tjenester i Bufetat: Fagteam, fosterhjemstjenester, barnevernsinstitusjoner, evidensbaserte tiltak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, samt fokusgrupper med ansatte innenfor de samme tjenestene

Kortfattet er noen av konklusjonene som fremkommer i rapporten knyttet opp til følgende tema;

  • Forskjellige meninger om hvem som er brukerne av Bufetat, og forfatterne anbefaler at det fastsettes nasjonale definisjoner for dette.
  • Individuell medvirkning som del av tjenesteutøvelsen, men varierende praksis for brukermedvirkning mellom de ulike tjenestene
  • Undersøkelsen viset at brukermedvirkning er klarest utformet i tjenestene som ytes direkte til brukerne.
  • Diakonhjemmets rapport peker også på behov for kompetanseheving blant de ansatte innen brukermedvirkning og rutiner for dette. Forskerne mener også at foreldre/barn/ungdom må bli bedre informert om de statlige tiltakene for bedre å kunne vurdere og eventuelt velge tiltak.


Les rapporten "Brukermedvirkning i det statlige regionale barnevernet" av Tor Slettebø, Inger Oterholm og Ane Stavrum
. Diakonhjemmets høgskole rapport 2010/3

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.09.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)