Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4y72nb
(Skriv inn koden over.)

 

Helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika

I forbindelse med Statens institutt for rusmiddelforsknings 50 års jubileum utgir de tre jubileumsrapporter, - skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk, hva er misbruk og avhengighet? og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk

I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i høyinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leveår. Og selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på.

Målt i dødsfall og tap av friske leveår er det tobakksbruk som står for den største andelen av sykdomsbyrden i høyinntektsland. Alkohol står igjen for en større andel enn narkotika. Siden alkohol har så mye større utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre nære pårørende rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk. Alkoholbruk utgjør også en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert.

Hva er misbruk og avhengighet?

Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels mye høyere anslag. Mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin.

Det har også skjedd klare endringer i oppfatningen av hva som er misbruk av rusmidler. For alkohol har det vært en klar tendens i liberal retning. Mens 9 av 10 mente det var alkoholmisbruk " å drikke et par ganger i uka sammen med venner og bli ganske beruset" i 1964, mente 6 av 10 det samme i 2006. Etter hvert som alkoholbruken i Norge har økt, har en større andel av befolkningen akseptert mer og hyppigere drikking før de vil kalle det misbruk.

Bedre skjenkekontroll og tiltak i helsetjenesten

En bedre håndheving av skjenkebestemmelsene og tiltak i primærhelsetjenesten overfor høykonsumenter er to områder med særlig potensial for å begrense skadevirkningene av alkoholbruk i Norge framover. Forskning har vist at det foregår mye overskjenking og salg og skjenking til mindreårige i Norge. Forskerne mener vi trenger bedre håndheving av skjenkebestemmelsene.

Et annet tiltak som har vist seg å gi gode resultater er kartlegging av pasienter med risikofylt høyt konsum og motivasjonssamtaler med disse pasientene i primærhelsetjenesten. Det finnes ikke et klart skille mellom et uproblematisk alkoholbruk på den ene siden og et alkoholmisbruk på den andre. Det er utviklet verktøy for å identifisere personer som har et risikofylt høyt alkoholforbruk og hjelpe dem til å drikke mindre.

Les rapporten >>Skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk

Les rapporten >>Hva er misbruk og avhengighet?

Les rapporten >>Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.11.2010

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)