Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 524in2
(Skriv inn koden over.)

 

Kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten

Norske fastleger vegrer seg for å ta opp alkoholbruk med pasienten, og viser blant annet til at alkoholforbruk er tabubelagt.

Studien er gjennomført av Peter Nygaard, tidligere forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Olaf G. Aasland fra Legeforeningens forskningsinstitutt, og er nylig er publisert i tidsskriftet Alcohol and Alcolism.

Det er gjennomført fokusgruppe-intervjuer med syv grupper av til sammen 40 allmennpraktiserende leger i ulike deler av Norge. Studien kompletterer en tidligere kvantitativ studie blant ca 1000 leger, som avdekket at det er mange hindringer i veien for å implementere kartlegging og tidlig intervensjon  (SBI) i primærhelsetjenesten.

Konklusjonen av den kvantitative delen av undersøkelsen var at norske allmennleger ikke nødvendigvis ser en sammenheng mellom å kartlegge for potensielle alkoholproblemer og å foreta intervensjoner. 

Den kvalitative delen av studien er allmennleger gitt mulighet til å diskutere og rapportere vanskelighetene de erfarte i forhold til å identifisere og behandle alkoholproblemer i sitt daglige virke, for på denne måten å få mer kunnskap hindringene.

Studien viser at intervensjon blir mer brukt enn kartlegging av alkoholproblemer. Kompetanse og mestringsforventninger var de viktigste bestemmende faktorene for om allmennlegene tok i bruk både kartleggingsverktøy og intervensjon, men spesielt i forhold til bruk av kartleggingsverktøy. Allmennlegens forståelse av pasientrelasjonen og strukturelle faktorer var også viktige faktorer.

Allmennlegene synes det er vanskelig å implementere kartlegging og tidlig intervensjon i forhold til alkoholforbruk. Hvorfor dette er vanskelig begrunnes med blant annet forholdet mellom lege og pasient, at alkoholbruk er tabubelagt og at det er vanskelig å integrere kartlegging og intervensjon i eksisterende rutiner. Legene nevner også utfordringer ved å bruke tid på forebygging versus behandling samt manglende føringer fra helsemyndigheter som forklaringer på hvorfor dette er vanskelig.

For å forstå problemene med å implementere bruk av kartlegging og tidlig intervensjon i allmennpraksis, må man se på både personlige, sosiale og strukturelle faktorer. Å øke kompetansen hos allmennleger er viktig, men det alene vil ikke nødvendigvis øke legenes bruk av verktøyene.

Les mer om studien og prosjektet >>Allmennlegers intervensjoner og oppfatninger om alkohol- og tobakksbruk 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.11.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)