Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88o2v6
(Skriv inn koden over.)

 

Narkotikasituasjonen i Europa

I en fersk rapport fra EMCDDA fremgår det at Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall.

Årsrapporten om narkotikasituasjonen i Europa 2010 inneholder data fra de 27 medlemsstatene i EU, pluss Kroatia, Tyrkia og Norge. Cannabis, kokain, amfetaminer og opioider er i fokus i fire kapitler som tar for seg narkotikabruk, trender, tilførsel, forebygging og behandling. Andre kapitler omhandler politikk og lovgivning, infeksjonssykdommer og narkotikarelaterte dødsfall. Ett kapittel omhandler nye psykoaktive stoffer og trender og internetthandel.

Store regionale variasjoner

Cannabis er fortsatt det vanligste illegale rusmiddelet i Europa, men det observeres store forskjeller i prevalensen av bruk landene imellom, der det høyeste estimatet som er rapportert, er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste. Variasjoner mellom landene mht. bruk siste år fra 0,4 % til 15,2 %. Generelt sett er trendene for bruksnivå stabile eller fallende. Innenfor dette generelle langsiktige bildet kan man likevel identifisere sprikende mønstre. Spesielt synes nivåene fortsatt å være på vei opp i en del land i Øst-Europa, som i enkelte tilfeller har prevalensnivåer som er like høye eller høyere enn i Vest-Europa.

Kokain det nest mest brukte illegale rusmiddelet i Europa, selv om prevalensnivåer og trender varierer mye landene imellom. Høye og fortsatt stigende nivåer av kokainbruk observeres bare i et lite antall, hovedsakelig vesteuropeiske, land. Men ellers er bruken av dette stoffet ennå begrenset.

Bruk av amfetaminer er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, men i mange land er amfetamin eller metamfetamin de sentralstimulerende midlene som er mest brukt. Problematisk bruk av amfetamin rapporteres hovedsakelig fra land i Nord-Europa, mens problematisk bruk av metamfetamin stort sett er begrenset til Tsjekkia og Slovakia.

Heroinbruk, særlig injeksjonsbruk av heroin, er fortsatt opphav til størsteparten av all sykdom og død forbundet med narkotikabruk i Den europeiske union. Antallet problembrukere av opioider i Europa anslås forsiktig til 1,35 millioner, og de fleste nye klienter i behandlingsapparatet oppgir fortsatt opioider som primærrusmiddel. Data fra en rekke kilder tyder på at opioidproblemet generelt har vært stabilt eller  økende i Den europeiske union siden 2003/04. Mens heroinbeslagene er blitt flere, har beslaglagte kvanta ikke gått opp.

I Norge har vi hatt 9 dødsfall på grunn av PMMA (paramedroksymetamfetamin) det siste året. Dette førte til at stoffet raskt kom på EUs narkotikaliste. Vi ser en økning i internettilgangen og bruk av ”Spice”.

1 million europeere får hvert år behandling for sine rusmiddelproblemer. Av dette utgjør substitusjonsbehandling 2/3. Rapporten indikerer imidlertid  en trend i at de dårligere økonomiske tidene fører til at færre får behandling.

Overdosedødsfall i Norge

Ifølge Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har den høye forekomsten av overdosedødsfall i Norge flere mulige forklaringer. De mener at forekomsten kan ha sammenheng med blant annet høy andel injiserende rusmisbrukere, høy andel blandingsmisbruk og at vi i Norge sammenlignet med andre Europeiske kom sent i gang med substitusjonsbehandling. Ifølge Seraf kan vår posisjon på Europatoppen også være et resultat av god statistikkføring og gode datakilder. Vi har i Norge gode rutiner for å undersøke og forklare dødsårsak også påviser relativt sett flere overdosedødsfall enn i land der man ikke rutinemessig gjennomfører obduksjon av avdøde

Alle disse forklaringene bidrar nok i fellesskap til at Norge ligger på topp i forekomst av overdosedødsfall, når man sammenligner mellom ulike land, med ulike registreringsrutiner og datakilder. Forekomsten av overdosedødsfall har imidlertid sunket betydelig i Norge siden ”toppen” i år 2001 og det kan synes som at arbeidet med å redusere det høye antall dødsfall er igang.

Her finner du sammendrag på norsk >>Narkotikasituasjonen i Europa 2010

Rapporten og spesialtemaene er lagt ut på hovedsiden til >>EMCDDA

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.11.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)