Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u8v005
(Skriv inn koden over.)

 

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Alle landets kommuner kan søke om midler til tilskudd til kommunalt rusarbeid- Søknads fristen er 1 februar 2011.

I statsbudsjettet er det bevilget tilskuddmidler til kommunalt rusarbeid. Med forbehold om godkjenning av regelverk for tilskuddsordningen, vil Helsedirektoratet motta kommuners søknad om slike tilskudd.

Tilskuddsordningen inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) hvor det overordnete målet er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Kommunalt rusarbeid legger vekt på helhetlig tenkning med forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon, rehabilitering, behandling og skadereduksjon. Arbeidet omfatter alle typer rusmiddelproblemer; alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer. Godt kommunalt rusarbeid kjennetegnes av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innad i kommunen, med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor, psykisk helsearbeid, barnevernsarbeid, helse- og omsorgstjenestene for øvrig og relevante områder i NAV/sosialtjenesten, herunder kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid.

Tilskuddsordningen må ses i sammenheng med Samhandlingsreformen (St.mld. 47, 2008-2009), Omsorgsplan 2015 og nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012).

Målgruppe for ordningen:

  • Unge og voksne med begynnende rusmiddelproblemer
  • Voksne og eldre med rusmiddelavhengighet

Prioritering av søknader

Store byer og deres randkommuner vil bli prioritert. Videre vil kommuner som velger å utvikle samhandlingsmodeller med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner, eller andre aktører/sektorer ha høy prioritet.

På Helsedirektoratets nettsider finner du søknadsskjema og regelverk for ordningen >>helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.11.2010

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)