Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 135451
(Skriv inn koden over.)

 

Bedre samarbeid sikrer pasienter helhetlige tjenester

For å sikre at pasienten får et helhetlig tilbud skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler. Helse- og omsorgsdepartementet har lansert en ny veileder med fokus på disse lovpålagte samarbeidsavtalene.

Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1. januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i hvordan reformen gjennomføres lokalt. Et av disse virkemidlene for å realisere reformen er samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak.

Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel i utformingen av nye avtaler i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 6. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs. somatikk, psykisk helse og rus. Innholdet i veilederen handler blant annet om; lovgrunnlaget og formålet med samarbeidsavtaler, tips til hvordan man kan organisere arbeidet og krav til avtalens innhold.

Innen 1.juli 2012 skal alle samarbeidsavtaler være inngått, og skal inneholde følgende:
• Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.
• Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.
• Retningslinjer for innleggelse i sykehus.
• Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp.
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.
• Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.
• Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
• Samarbeid om jordmortjenester.
• Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
• Samarbeid om forebygging.
• Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Les mer  >> Helse – og omsorgsdepartementet

Les veilederen >> Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/ helseforetak

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)