Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4074vf
(Skriv inn koden over.)

 

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

I 2010 ble omlag 5700 personer tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger. Nivået er tilnærmet uendret fra 2009, og det ser ikke ut til at omfanget av tvangsinnleggelser er på vei ned.

Dette kommer frem i en rapport fra Helsedirektoratet, som bygger på beregninger basert på pasientdata fra Norsk pasientregister (NPR). I rapporten presenteres analyser av omfanget av tvangsbruk innenfor det psykiske helsevernet.

Tvangsinnleggelsene utgjør  22 prosent av døgnpasientene i det psykiske helsevernet for voksne og 18 prosent av alle innleggelser. Halvparten av tvangsinnleggelsene var en innleggelse til tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern.  Døgnopphold ble vurdert å være nødvendig for én av fire observasjonsopphold. Analysene viser fortsatt betydelige forskjeller i omfanget av tvangsbruk både mellom og innad i helseregionene og det er de samme forskjeller som fremkommer for både 2009 og 2010.

For 39 prosent av de tvangsinnlagte pasientene var schizofreni angitt som hovedtilstand og tvangsbehandling ser i stor grad ut til å kunne knyttes til denne pasientgruppa. For oppunder en av tre tvangsinnlagte ble det i 2010 rapportert om rusrelatert lidelse, og observasjonsopp¬hold ser i noen grad ut til å kunne knyttes til forekomst av rus.

I rapporten kommer det frem at institusjonenes innrapportering av tvangsdata til NPR er mangelfull. Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har i en rapport datert oktober 2010 sterkt understreket behovet for å bedre datakvaliteten på dette området. Det anbefales i rapporten at det  iverksettes tiltak for at rapporteringskjeden i forhold til NPR fungerer på alle nivå innen 31.12.2010, og at alle enheter/klinikker har gjennomført opplæring i registreringsveilederen. Videre skal de respektive helseforetak med sine IKT-enheter sikre at all datafangst fungerer innen 01.11.2010.

Helse-og omsorgsdepartementet har nå pålagt de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet å utarbeide forpliktende handlingsplaner for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene. Skal dette arbeidet lykkes, er man avhengig av gode data, for å kunne kvalitetssikre utviklingen på feltet.

 

Les rapporten >> Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.12.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)