Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: yn2r87
(Skriv inn koden over.)

 

Eldre, alkohol og legemiddelbruk.

En ny kunnskapsoppsummering gir en oversikt over eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Kunnskapsoppsummeringen bygger på litteratursøk fra bibliotekene ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Helsedirektoratet. Kjerneemnene for søket var eldre (fra alder 65 +), alkohol og legemiddelbruk i nordiske land i perioden 2000 til 2011.

Studien viser at personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bruker mange ulike typer legemidler. Spesielt benytter mange kvinner psykoaktive midler som i stor grad påvirker helsen ved samtidig bruk av alkohol. Tilsynelatende uskyldige ikke-reseptbelagte medikamenter kan i sammenheng med alkohol få en sterkere sedativ effekt, og øke risikoen for ulykker og skader både i hjemmet og i trafikken.

Norske undersøkelser viser fordoblet alkoholbruk hos middelaldrende kvinner og menn 50 +, og færre eldre er avholdende i dag enn tidligere. Kvinner i alderen 50–70 år drikker mer enn kvinner i 30–40 års alderen, og vinforbruket øker. 11 % av menn 60 + antas å ha et problematisk alkoholbruk.

Problematisk alkoholbruk blant eldre omtales ofte som et skjult eller ikke-eksisterende problem. Mange eldre unngår å snakke om sitt alkoholproblem på grunn av skam og skyldfølelse, eller på grunn av for liten kunnskap om hvilken risiko samtidig bruk av alkohol og legemidler kan medføre. Alkoholbruk hos eldre skjules ofte av symptomer på annen sykdom, eller av skader og plager blant annet fra fallulykker, søvnløshet, kognitiv svikt etc. Statistikk viser at alkohol påvirker over 60 ulike helsemessige tilstander, og bidrar i tillegg til skader, fall og andre ulykker forårsaket av blant annet dårlig balanse. Antall alkoholrelaterte dødsfall i Norge var i 2008 fire ganger høyere hos menn enn kvinner og dødsfallene var høyest utbredt hos menn i alderen 60–74 år, og hos kvinner i alderen 55–64 år.

Gode relasjoner mellom hjelpeapparatet og de eldre, økt og mer bevisst bruk av kartleggingsverktøy og korte intervensjoner basert på Motiverende samtaleteknikk ser ut til å ha en egnet effekt i arbeidet med eldre i alle tjenestetilbud. I kunnskapsoppsummeringen anbefales det at fastlegene bør bli mer aktive i bruken av kartlegging av sine eldre pasienter og kjenne til konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler.

Kunnskapsoppsummeringen er ført i pennen av Runa Frydenlund, ved Kompetansesenter rus-Oslo på oppdrag av Helsedirektoratet.

 
Les kunnskapsoppsummeringen >>Eldre, alkohol og legemiddelbruk

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
02.12.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)