Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8o25x4
(Skriv inn koden over.)

 

Oppfølging av barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker.

Gjennom BiRus-prosjektet har barna til pasienter i rusbehandling blitt mer synlige, og det er innført rutiner og en systematisk tilnærming til barna når mor eller far er til behandling.

Dette kommer frem i en sluttrapport for et regionalt prosjekt i Helse Midt-Norge som kalles BiRus 2009–2012 Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker. Målsettingen med prosjektet var at behandlerne skulle få kunnskap og rutiner for å ivareta barna, foreldrene skulle få innsikt og kunnskap om hvordan de kan ivareta barnas behov, og barna skulle få informasjon og nødvendig oppfølging. I tillegg var målsettingen å utvikle verktøy til arbeidet,  kalt Barnespor.

I 2010 kom endringer i Helsepersonelloven som pålegger helsepersonell å bidra til at barn får informasjon og nødvendig oppfølging dersom forelderen har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. I spesialisthelsetjenesten er man i tillegg pålagt å ha barneansvarlig personell til å koordinere arbeidet med barn som er pårørende.

BiRus 2009–2012 har vært et tilbud om nettverksorientert arbeid for barneansvarlige fra enheter innen rus og psykiatri. Det ble opprettet fagnettverk både i Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Rapporten beskriver temaene i samlingene og betydningen av nettverkene for de barneansvarlige. Rapporten beskriver også ulike tiltak som enhetene har utviklet i prosjektperioden. Dette har vist seg å være et langsiktig utviklingsarbeid. Det krever tid å få barneperspektivet integrert i voksenbehandlingen.

Rapporten gjengir også litt av følgeevalueringen av BiRus-prosjektet. Denne viser at lovendringen medførte store organisatoriske endringer for enhetene, og at lederinvolvering var helt avgjørende.

Les mer >> rus-midt.no

Gå til rapporten >> Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.10.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)