Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q88n3i
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdata – gratis tilbud om ungdomsundersøkelse til norske kommuner.

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale, nettbaserte spørreundersøkelser blant ungdom. Resultatene kan brukes til å få oversikt over de unges oppvekstsituasjon og helsetilstand.

Ungdata er standardiserte spørreskjema-undersøkelser tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Undersøkelsen gjennomføres lokalt, men datamaterialet fra undersøkelsene blir lagt inn i en nasjonal database. For hver kommune utvikles rapporter som viser resultatene fra kommunen, som gir mulighet for sammenligning med resten av landet.

Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus) som har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunen står for den praktiske gjennomføringen lokalt.

Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommunene i tillegg kan velge fra. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdataundersøkelsene gjennomføres med samme tekniske løsning som Elevundersøkelsen, noe som betyr at skoler og elever møter et system de kjenner fra før.

Ungdata inneholder en rekke spørsmål rettet mot de unges livsstil, levekår og oppvekstsituasjon, samt ungdoms bruk av rusmidler og tobakk. Andre tema som tas opp i undersøkelsen er forholdet til mor og far, nærmiljø, trivsel og mistrivsel i skole og utdanning, bruk av fritiden, fysisk aktivitet, idrett og organisasjonsdeltakelse, ny informasjonsteknologi, vennskap, sosialt nettverk og seksualitet.

Kommuner og fylkeskommuner kan bruke resultatet fra undersøkelsene i plan- og utviklingsarbeid rettet mot ungdom, for eksempel i planlegging av kultur- og fritidstilbud, forebyggende arbeid og folkehelsearbeid. Undersøkelsen faller inn som en del av det oversiktsarbeidet som folkehelseloven krever at kommunene skal gjøre. Dataene fra undersøkelsen vil også bli brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår i Norge generelt.

Les mer om Ungdata >>nova.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
02.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)