Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 25314e
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom alkohol og vold mot kvinner er lite omtalt i politiske dokument

Alkohol som risikofaktor er et neglisjert tema i de viktigste politiske dokumentene om vold mot kvinner i nære relasjoner.

Dette kommer frem i en studie gjennomført av Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hun har studert de nasjonale handlingsplanene mot vold i nære relasjoner, og andre sentrale dokument om temaet fra de politiske styresmaktene. Formålet var å finne ut hvilket fokus og rolle alkoholen har fått i dokumentene. Resultatene er publisert i en artikkel i Tidsskrift for Velferdsforskning.

Studien viser at den forskningsbaserte kunnskapen om at alkohol øker risikoen for vold mot kvinner, ikke blir fulgt opp i de politiske dokumentene. Sammenhengen mellom alkohol og vold har klare implikasjoner for forebygging og behandling, men dette blir i følge Pape ikke gjenspeilet i de politiske dokumentene. Hun fant tre ulike tilnærminger mellom alkohol og vold mot kvinner i dokumentene. Tema var enten utelatt, alkoholens betydning ble tonet ned og reist tvil om, eller det ble fokusert på rusmiddelmisbruk generelt, uten at alkohol ble nevnt eksplisitt.

I artikkelen prøver forfatteren å beskrive mulige årsaker til at de politiske dokumentene har så lite fokus på alkohol som voldsfremmende faktor. Det kan blant annet skyldes at relevant forskning ikke er tilstrekkelig kjent, eller at velkjente resultater skyves til side, for eksempel fordi de oppfattes som ideologisk upassende eller politisk utfordrende.

I følge Pape har det fra offisielt hold lenge vært et kjønnsmaktperspektiv som har bidratt til å betrakte mannens vold som et uttrykk for kvinneundertrykking og mangel på likestilling mellom kjønnene. I dette perspektivet kommer alkoholen inn som en kompliserende faktor og har blitt oppfattet som en avsporing. Andre årsaker kan være at alkoholens betydning underkommuniseres ved at søkelyset, enten utelukkende eller hovedsakelig, blir rettet mot rus og rusmisbruk. På den måten blir bruk av illegale stoffer implisitt løftet fram som en potensielt viktig faktor. «Rus» har andre konnotasjoner enn «beruselse», og mens en restriktiv narkotikapolitikk har bred folkelig tilslutning og er lite politisk kontroversiell, har alkoholpolitiske restriksjoner en ganske annen status.

Få tilgang til hele artikkelen >> Alkohol og vold mot kvinner – et politisk betent tema?

Les mer >> sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.10.2013

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)