Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 67i034
(Skriv inn koden over.)

 

Livskvalitet i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten, samt å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. Rapporten ble lansert i dag.

Dette er den første nasjonale livskvalitetsundersøkelsen som sier noe om hvordan den norske befolkningen har det. Livskvalitet handler ikke bare om hvordan vi opplever livet, men også om objektive sider ved livssituasjonen. Vi ønsker for eksempel ikke bare å føle oss frie og trygge, men også å faktisk være det. I undersøkelsen er det kartlagt spørsmål om hvor tilfreds man er med livet, tilfredshet med ulike livsområder, optimisme for framtiden, engasjement, mestring, sosiale relasjoner og positive og negative følelser.

Et viktig funn i rapporten er at folks livskvalitet varierer etter livssituasjon. Personer som er arbeidsledige eller uføre og personer med helseutfordringer, er eksempler på grupper som er overrepresentert blant de som svarer at de er mindre tilfredse med livet. Det sier medforfatter og seniorrådgiver Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå i et intervju på ssb.no

I Norge svarer de fleste at de er tilfredse med livet. 26 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet (svarer 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10), mens 22 prosent svarer at de har lav tilfredshet med livet (svarer mellom 0 og 5 på skalaen). Et gjennomgående funn i rapporten er at yngre oppgir at de er mindre tilfredse med livet enn eldre. Dette gjelder for alle de ulike livskvalitetsmålene som er kartlagt, bortsett fra spørsmål om optimisme for framtiden og om man har givende sosiale relasjoner. Et annet gjennomgående funn er at personer med lavere utdanning og lavere inntekt jevnt over oppgir mindre tilfredshet på ulike livskvalitetsmål enn de med høyere utdanning og inntekt. 

Det er dessverre ikke overraskende at enkelte grupper i samfunnet som kanskje kjenner på utenforskap, dårlig råd eller sliter med helsa ikke har like god opplevd livskvalitet som de som ikke kjenner den typen utfordringer på kroppen. Dette synliggjør viktigheten av å jobbe målrettet på strukturelt nivå for å utjevne ulikhetene i opplevd livskvalitet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju på helsedirektoratet.no.

Datainnsamling foregikk på web over tre uker, fra 9. mars tom 29. mars, altså midt i oppstarten av koronapandemien. I rapporten står det derfor at resultatene bør tolkes med en viss forsiktighet. Det er sannsynlig at tidspunktet for datainnsamling kan ha medført at man i noen grad får svar som kan belyse oppstarten av korona-situasjonen i Norge, i de tilfellene der respondenten tenkte på nå-situasjonen når de besvarte undersøkelsen.

Den nasjonale undersøkelsen om livskvalitet 2020 hadde et representativt utvalg på 40 000 personer fra 18 år og oppover. 17 432 personer (43,6 prosent) svarte på hele undersøkelsen. Undersøkelsen er utført av SSB, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. 

 

Les rapporten >> Livskvalitet i Norge 2020

Se lanseringswebinaret >> HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.10.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)