Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e4j15j
(Skriv inn koden over.)

 

Nye folkehelseprofiler – med vekt på sosial bærekraft

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Gjennom folkehelsearbeidet skal fylker og kommuner fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum og gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. Målet er å legge bedre til rette for at alle mennesker som bor i lokalsamfunnet skal kunne påvirke, samarbeide og delta aktivt i samfunnslivet.

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs mål for bærekraft. Fram til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i bærekraftmålet, nemlig klima og økonomi. FN er likevel tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del av bærekraftmålet.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for publisering av profilene. Gjennom disse er det mulig for kommuner og fylker å sammenligne mål for levekår og helsetilstand med andre fylker, og opp mot det nasjonale gjennomsnittet. Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: En skal jobbe for at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, og at de har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Målet er også at de føler at de hører til, og opplever trygghet. Gjennom planprosessene kan kommuner og fylkeskommuner legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

Gjennom profilene forsøker en å måle i hvilken grad innbyggerne opplever trygghet. En spør om de opplever at nærmiljøet er trygt, og måler andelen lavinntektshusholdninger. I tillegg ser en på andelen voldstilfeller og anmeldte tilfeller.

En er også opptatt av å se om innbyggerne opplever tilhørighet til lokalsamfunnet. For å finne svar på dette ser en blant annet på grad av fornøydhet med lokalmiljøet, andelen som deltar i fritidsaktiviteter og andelen som stemmer ved valg.

For å finne om innbyggerne opplever at de har tilgang til grunnleggende goder har en brukt ulike spørsmål. For eksempel spør en om de leier bolig, og en måler antall barn i familier som bor trangt. En måler også luftkvalitet i kommunen, grad av fornøydhet med kollektivtilbudet og andelen som har god drikkevannsforsyning. I årets profiler presenteres også diagrammer for andelen som bor i lavinntektshusholdninger i de ulike kommunene i fylket.

Flere indikatorer omhandler årets tema, for eksempel mottakere av stønad til livsopphold som var ny i fjor, men videreføres i år. Denne omfatter uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd og overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere. Andelen stønadsmottakere varierer mye mellom fylkene.

Innenfor oppvekstfeltet kan en sammenligne andelen unge som faller ut av videregående skole, og sosiale forskjeller i frafall fra videregående skole. Denne siste indikatoren viser forskjeller i frafall for gruppen som har foreldre med grunnskoleutdanning, opp mot gruppen som har foreldre med høyere utdanning. Profilene gir også svar på hvor høy andel elever som rapporterer at de trives på skolen, og laveste mestringsnivå i lesing blant elever i femte klasse.

Alle de nye fylkene kan finne sin fylkesprofil på nedlastingssiden til Folkehelseinstituttet (FHI). Tall i Norgeshelsa statistikkbank som er grunnlaget for profilene, er oppdatert bakover i tid med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020.

Folkehelseprofilene for fylkene følger samme oppsett som kommune- og bydelsprofilene. Disse ble publisert i begynnelsen av mars. Profilen for ditt fylke og din kommune kan lastes ned HER

Skrevet av:
Trude Aalmen, seniorrådgiver KoRus-Nord

Foto: FHI

Publisert:
30.03.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)