Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 05i730
(Skriv inn koden over.)

 

Evaluering av Regionprosjektet

SIRUS har gjennomført en prosess- og effektevaluering av Regionprosjektet, - et rusforebyggende pilotprosjekt initiert gjennom Bondevik II-regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003-2005). Evalueringen gir ingen holdepunkter for at Regionprosjektet samlet sett har ført til redusert rusmiddelbruk eller færre alkoholrelaterte skader.

Bondevik II-regjeringen bevilget omlag 24 millioner kroner til pilotprosjektet, der målsettingen var å sette i verk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak i utvalgte kommuner. Sosial- og helsedirektoratet styrte prosjektet, der de regionale kompetansesentrene også hadde en sentral rolle. Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å være med i prosjektet. De mottok i overkant av 20 millioner kroner fordelt etter innbyggertall i løpet av en tre-årsperiode. De seks regionene som ble valgt ut var; Larvik, Haugesund, Narvik, Os, Nesodden, Hareid, Herøy, Sande og Ulstein (de fire sistnevnte kommunene hadde et regionsamarbeid).

Den sentrale arbeidsgruppen utarbeidet en "meny" med 12 tiltak regionene kunne velge. Det viste seg imidlertid at regionene også valgte å sette i verk andre tiltak enn de anbefalte. Barn og unge var den viktigste målgruppen for kommunene, og mange av satsingene hadde et langsiktig perspektiv. Ifølge SIRUS ble ikke alle tiltakene implementert etter planen.

SIRUS har både gjennomført en effektevaluering av Regionprosjektet samt en prosessevaluering.

Effektevalueringen bygger primært på spørreskjemaundersøkelse av skoleungdom i pilotkommunene og i syv kontrollkommuner. Effektevalueringen gir ingen holdepunkter for at Regionprosjektet samlet sett har ført til redusert rusmiddelbruk og færre alkoholrelaterte skader. Det ser heller ikke ut til at prosjektet har bidratt til å begrense de unges tilgang på alkohol.

Ifølge SIRUS ser imidlertid Regionprosjektet ut til å ha gitt andre gunstige effekter i forhold til lokal samordning og samarbeid. Den lokale organiseringen i pilotkommunene var i all hovedsak god og funksjonell, og førte til samordning av personalressurser på tvers av etater og avdelinger. Videre hadde Regionprosjektet solid politisk og forvaltningsmessig forankring i de fleste pilotkommunene, med aktivt engasje­ment hos både ordfører og rådmann.

Her finner du hele rapporten >>les mer

SIRUS sin omtale av evalueringen, og sammendrag av rapporten >>les mer

SH-dir kommenterer evalueringen >>les mer

Les kommentarer fra prosjektledere i Rus og avhengighet >>les mer

Les mer om saken i Aftenposten >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
26.11.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)