Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: tw3gid
(Skriv inn koden over.)

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet - statsbudsjettet 2008

Mange har ventet på at regjeringen skal legge frem opptrappingsplanen for rusfeltet. I statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen å styrke rusfeltet med 100 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2007. Regjeringen foreslår også at barnevernet blir styrket med nærmere 200 millioner kroner.

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet i Statsbudsjettet om opptrappingsplanen for rusfeltet;

"Bevilgningen til rusfeltet foreslås styrket med 100 millioner kroner sammenliknet med budsjett for 2007. Av disse går 46 millioner til behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette kommer i tillegg til en generell vekst for spesialisthelsetjenesten, herunder rusfeltet, på 1,5 prosent. Opptrappingsplanen omhandler hele rusfeltet, inkludert forebygging, behandling, oppfølging, forskning mv. Regjeringens politikk på rusfeltet har som mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det satses betydelig på rusfeltet i Norge, og det gjøres svært mye godt arbeid både i kommuner, helseforetak og av frivillige organisasjoner. Det er fortsatt utfordringer på enkelte områder både innen forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging.

For 2008 foreslås 7 millioner kroner til å styrke arbeidet med mer effektiv og samordnet forebygging lokalt, og for å bidra til å sikre at ansatte griper tidligere inn overfor risikoutsatte barn og unge. For å øke behandlingskapasiteten i spesialisthelsetjenesten foreslås 10 millioner kroner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 36 millioner kroner til akuttbehandling, avrusing og ambulante team. Det foreslås videre 10 millioner kroner til å etablere rusrådgivere hos fylkesmennene og 23 millioner kroner til et forsøk med personlige koordinatorer for rusmiddelavhengige i enkelte kommuner. Tannhelsetjenesten til personer som er under LAR foreslås styrket med 7 millioner kroner. Det er opprettet et eget rusmiddelforskningsprogram som foreslås styrket med 3 millioner kroner, og kompetanse- og utviklingstiltak foreslås styrket med 4 millioner kroner."

Styrking av barnevernet

Det statlige barnevernet – Bufetat – foreslås styrket med netto 189,7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til kompetanseprogrammet for det kommunale barnevernet fra 12 til 22 millioner kroner i 2008. Programmet omfatter opplæring for ansatte i barnevernet, FOU-tiltak og metodeutvikling, bla.:

  • Styrke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet og bidra til at flere barn med minoritetsbakgrunn fullfører videregående skole og fortsetter i høyere utdanning (prøvetiltaket Positive rollemodeller).
  • Forsknings- og utviklingsprosjekt for å få fram gode modeller for arbeidet med ettervern i kommunene.
  • Opplæring og implementering av nye metoder i barnevernet, blant annet FFT (Funksjonell familieterapi).
  • Konferanser med landets kommuner; økt kunnskap om barn og unge med atferdsvansker, barn som lever med vold i familien og barn og unge av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Det skal opprettes en stilling i hver region som skal bistå kommunene med kompetanse i oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre og barn som har vært utsatt for vold.
  • Det skal utvikles nytt verktøy og opplæring i hvordan barnevernet kan samtale med barn på en faglig god måte.
  • Bedre ivaretakelse av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse; kunnskapsoversikt, veiledere og opplæringspakke til kommunene.
  • Styrking av barnevernets arbeid mot kjønnslemlestelse.
  • Tilpassede botilbud til unge under 18 år som er utsatt for vold og tvangsgifte.

Opptrappingsplanen (s. 269 - 303); >>les mer

Les mer om statsbudsjettet;

Regjeringen.no >>les mer

Pressemelding opptrappingsplanen >>les mer

Helse- og omsorgsdepartementet >>les mer

Barne- og likestillingsdepartementet >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)