Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6n212o
(Skriv inn koden over.)

 

Rusforebygging blant studenter

Et treårig pilotprosjekt skal utvikle rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot studenter, med spesielt fokus på overgangen fra studentliv til arbeidsliv. Prosjektet finansieres av Sosial og helsedirektoratet og omfatter i første omgang sosial-, helsefaglige og pedagogiske utdanninger.

Det er AKAN- Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk- som står bak prosjektet. AKAN ble etablert i 1963, og er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten.

Det er forsket lite på studenter og rus i Norge. Vi vet imidlertid at alkoholkonsumet blant ungdom generelt har økt kraftig de siste ti årene. I følge SIRUS årlige ungdomsundersøkelse drikker unge mellom 15 og 20 år ca dobbelt så mye i dag sammenlignet med for ti år siden. Økningen er størst blant unge jenter, der forbruket  ligger på et historisk høyt nivå. Det er god grunn til å tro at denne økningen også innebefatter studenter, selv om de er noe eldre enn populasjonen i SIRUS-undersøkelsen.

 

Ruskulturer

Mange studiesteder rapporterer om en liberal ruskultur hvor alkohol spiller en fremtredende rolle i de fleste sosiale sammenhenger. Flere studenter opplever at det å drikke alkohol er en viktig inngangsbillett til sosiale arenaer og til å få nye venner. Men der alkoholen virker inkluderende for noen, er den ekskluderende for andre. Ikke alle studenter har mulighet til å leve ”det glade studentliv”. Vi har blant annet snakket med studentforeldre med små barn, muslimske studenter og andre som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å være med på festingen. I en reportasje fra Universitetet i Oslo i Aftenposten 25/10-2006 forteller for eksempel representanter fra Pakistansk Studentersamfunn at den norske alkoholkulturen gjør at de føler seg ekskludert fra det sosiale studentmiljøet, og at de ville deltatt mer på fester og andre arrangementer om det ikke hadde vært så mye drikking der.

 

Når alkoholen blir så fremtredende at den ekskluderer noen studentgrupper fra det sosiale liv, er det viktig å spørre seg om det er en slik kultur en ønsker å ha på utdanningsinstitusjonen. Flere høyskoler og universiteter AKAN har vært i kontakt med etterlyser nå redskaper for å snu en negativ fyllekultur til en konstruktiv alkoholkultur.

 

Studenttilværelsen mindre regulert enn arbeidslivet
Studentlivet er en annen type tilværelse enn arbeidslivet i den forstand at den er friere, og forholdet mellom student og studiested er mindre regulert enn forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I motsetning til det mer regulerte arbeidslivet, kan faktorer som mangel på regler i forhold til rusbruk og en fleksibel tilværelse hvor studentene i stor grad styrer sin egen tid, tenkes å legge til rette for et høyt alkoholkonsum. Disse forholdene gjør det også lettere for studentene å skjule et rusproblem, og i verste fall falle ut av studiene uten at noen fanger dem opp. De mangler en arbeidstakers rettigheter og et sikkerhetsnett som finnes i bedrifter med AKAN-systemer.

 

 

Overgang til arbeidslivet

Samtidig er arbeidslivet i endring, og mye tyder nå på at også en del arbeidsplasser har utviklet en svært liberal alkoholkultur i kjølvannet av endringene [internasjonalisering, fleksibilisering, etc.]. Alkoholen spiller en viktig rolle i stadig flere ”gråsoneanledninger” mellom jobb og fritid [Nesvåg 2005]. Arbeidsplassen har således i likhet med studiestedet blitt en viktig sosialiseringsarena for rusvaner. Mens man tidligere antok at studenter kuttet ned på rusbruken når de begynte å jobbe, ser det ut til at situasjonen er noe annerledes for fremtidens arbeidstakere.  

Til tross for manglende forskning på området, hevder eksperter på bakgrunn av klinisk erfaring at noen studenter drikker så mye at de står i fare for å utvikle avhengighetsproblematikk. Spesielt om fremtidens arbeidstakere tar med seg høyt alkoholkonsum fra studietiden over i arbeidslivet, gir det grunn til bekymring både i et folkehelseperspektiv, og i et arbeidslivsperspektiv.

 

Les mer på AKAN sine sider:

  http://www.akan.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)