Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rmc048
(Skriv inn koden over.)

 

Behov for tydeliggjøring av samfunnsoppdrag og oppgaver til de nasjonale og regionale kompetansesentrene

En gjennomgang av 34 nasjonale og regionale kompetansesentre viser at tjenestetilbud fremstår uoversiktlig og at god koordinering mangler. Det er heller ikke entydig hva som er kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag.

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har iverksatt en gjennomgang av blant annet tjenestetilbud, organisering og samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentrene på helse-, omsorgs- og velferdsområdet. Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er ikke inkludert i gjennomgangen.

Kunnskaps- og kompetansesentrene står sentralt i nasjonale myndigheters satsinger for å støtte kvalitetsutviklingen i tjenesteapparatet. Målet med gjennomgangen er å tydeliggjøre kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag og avklare roller. Det skal sikres gode prioriteringer, god ressursutnyttelse og koordinering. Ny organisering og finansiering av kunnskaps- og kompetansemiljøene utenfor regionale helseforetak skal vurderes. Feltet skal innrettes slik at man til enhver tid har de kompetansesentrene helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har behov for.

Resultatene av gjennomgangen viser at sentrenes tjenestetilbud er uoversiktlig og overordnet struktur og god koordinering mangler. Sentrene har forskjellig forankring og organisering, der faglig innretning og arbeidsmåter varierer. Det er ikke entydig hva som er kunnskaps- og kompetansesentres samfunnsoppdrag. Det mangler til dels formelle samarbeidsstrukturer og koordinering mellom sentrene, også der sentrene har overlappende oppgaver og målgrupper.

Et forslag til felles overordnet samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre har vært på høring og fått bred tilslutning. Direktoratene anbefaler at sentrenes samfunnsoppdrag og primære oppgave skal være «En tjeneste for tjenesten» og skal støtte kvalitetsutviklingen av praksisfeltet. Sentrene skal bygge bro mellom forskning og praksis, og bidra til at kunnskapsbaserte beslutninger tas i tjenesten og i forvaltningen.

Hdir og BUF-dir mener at feltet må innrettes slik at man til enhver tid har de kompetansesentrene helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har behov for. Direktoratet anbefaler opprettelse av en statlig enhet, der dette kombineres med tilskudd og/eller kjøp av tjenester. En rekke av de vurderte sentrene bør inngå i denne statlige enheten, men det er foreløpig ikke vurdert hvilke.

 

Gå til rapportene >> Helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.09.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)