Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b35ja7
(Skriv inn koden over.)

 

En av tre nordmenn har trolig kjørt med promille

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge. I tillegg er ruspåvirkning en vesentlig årsak til trafikkulykker, som også rammer mange uskyldige. Til tross for at det er et stort fokus på promillekjøring i Norge, viser en undersøkelse at en av tre bilførere tror de har kjørt med ulovlig promille.

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI for forsikringsselskapet Gjensidige. Resultatene viser at på landsbasis har 31 prosent svart ja på spørsmålet «Har du selv noen gang kjørt bil og vært usikker på om du hadde ulovlig promille?». Et klart flertall av dem som svarer ja er menn (omtrent 40 prosent), mens rundt 20 prosent av kvinnene svarer at de tror de har kjørt med promille. Ifølge Gjensidige ligger de aller fleste fylkene på rundt 32 - 33 prosent som svarer ja. Oppland skiller seg ut med 37 prosent, mens Troms ligger lavest med 22 prosent. Kjønnsfordelingen er den samme over hele landet.

Selv om akkurat dette spørsmålet handlet om alkohol, vet forsikringsselskapet også at narkotika- og legemiddelbruk er et økende problem. Undersøkelsen viser også at 4 av 10 sjelden eller aldri sjekker om legemidlene de tar har advarsler mot bilkjøring.

I følge Folkehelseinstituttet har Norge siden 1936 hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket, og dermed ikke har lov til å kjøre bil eller føre andre motorkjøretøy (jfr. Vegtrafikkloven). Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2 promille. Med virkning fra 1. februar 2012 vedtok Stortinget å innføre faste konsentrasjonsgrenser også for andre rusgivende stoff enn alkohol. Dette medfører likere lovgivning for alkohol og andre rusmidler. Rettsvesenet vil dessuten kunne bruke betydelig mindre ressurser på å fastsette eventuell dom i slike saker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppgir at trafikkulykker verden over dreper mer enn 1,2 millioner mennesker hvert år, eller vel 3000 per dag. I følge Folkehelseinstituttet dør cirka 200-250 personer i trafikken hvert år i Norge. Omtrent halvparten av disse er bilførere, resten er passasjerer, fotgjengere og syklister. Ruspåvirkning er en vesentlig årsak til trafikkulykker. En nordisk studie som ble publisert i 2011, viste at alkohol og/eller andre rusmidler var en medvirkende årsak til nærmere to av tre såkalte eneulykker både i Norge, Sverige og Finland. Eneulykker er ulykker der bare ett kjøretøy er involvert, for eksempel utforkjøringer. Studien viste videre at rusmidler ble påvist hos 4 av 10 sjåfører som ble drept i trafikkulykker.

 

Les mer om undersøkelsen fra Gjensidige >> nrk.no

Finn mer informasjon om trafikk og helse >> fhi.no

Les rapporten >> Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
03.11.2014

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)