Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p61103
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom skolen som organisasjon og utbredelse av mobbing

Ved skoler der elever melder om mye mobbing, rapporterer lærerne om svak ledelse, dårlig samarbeid og mindre autoritet. Dette kommer frem i en studie som omfatter elever og lærere ved utvalgte skoler i Norge.

Studien er utført av Sigrun Ertesvåg og Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret (UIS) og publisert i tidsskriftet School Effectiveness and School Improvement.

Elevundersøkelsen for 2013 tyder på at 4,2 prosent av elevene blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. I denne nye studien ble skoler med særlig høye og lave mobbetall identifisert med utgangspunkt i 18.766 elever og 1932 lærere ved 85 barne-, ungdoms- og kombinerte skoler. 

Resultatene viser at det er store variasjoner mellom skolene i utbredelse av mobbing. På noen skoler blir omtrent 3 prosent av elevene mobbet hver uke eller oftere, på andre skoler blir opptil 20 prosent av elevene mobbet. Ser man på forekomsten av mobbing 2-3 ganger i måneden, slik elevundersøkelsen rapporterer, viser studien at opp mot 40 prosent av elevene blir mobbet ved de skolene som viser seg hardest rammet.

Hva er det da som gjør at enkelte skoler ikke lykkes i arbeidet med forebygging av mobbing? Forskerne fant at på skolene med mest mobbing rapporterer lærerne om svak ledelse, dårlig samarbeid og mindre autoritet. Disse skolene vil dermed ha små forutsetninger for å lykkes med å redusere mobbingen. De mest effektive tiltakene mot mobbing omfatter hele skolen, og krever derfor en godt utviklet organisasjon med sterk ledelse, autoritet og godt samarbeid mellom personalet for å lykkes i endringsarbeidet.

Ertesvåg og Roland mener at resultatene er bekymringsfulle, da de indikerer at de skolene som har mest behov for å arbeide systematisk mot mobbing, har de dårligste forutsetningen for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig å legge vekt på å støtte skolene som organisasjon. Myndighetene må hjelpe dem til å klare å gjennomføre tiltak mot mobbing. Ikke bare fokusere på å endre eller finne nye tiltak, sier Ertesvåg i et intervju med NRK.

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal har fått i oppdrag å lede et utvalg som skal gi regjeringen verktøyene den trenger for å redusere mobbingen. Han lanserer flere konkrete tiltak, som blant annet at det innføres forvaltnings-sanksjoner også i mobbesaker, styrke det juridiske rammeverket rundt de som blir mobbet og ha mindre fokus på kampanjer og skippertak. Det er bare langsiktig, systematisk og hardt arbeid mot mobbing som nytter over tid. Han peker også på bedre skoleledelse, bedre skolekultur og et mer bevisst skoleeierskap i kommunene som viktige stikkord for å bekjempe mobbingen, noe som samsvarer med konklusjonen i studien til Ertesvåg og Roland.

 

Les mer om studien >> NRK.no/Rogaland

Få tilgang til artikkelen >> Professional cultures and rates of bullying. School Improvement and School Effectiveness

Få mer informasjon om mobbeutvalget >> Læringsmiljøsenteret (UIS)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.09.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)