Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3s02p7
(Skriv inn koden over.)

 

Danske ungdommer drikker for å glemme egne problemer

En rapport fra Statens institutt for folkehelse i Danmark viser at rundt 40 prosent av ungdommene sier de drikker alkohol for å glemme sine egne problemer. Rapporten viser til resultater fra studien «Ungdomsprofilen 2014», hvor data baserer seg på spørreundersøkelser blant elever på videregående utdanning.

«Det synes jeg er altfor mange. Vi kan se på resultatene at de unge har veldig stor tiltro til alkohol som euforiserende middel. De svarer at de glemmer problemene sine, blir glade og utadvendte», sier Janne Schurmann Tolstrup, forskningsleder ved Statens institutt for folkehelse og hovedforfatter av rapporten til MetroXpress.  Undersøkelsen sier ikke noe om hvilke problemer det er snakk om, men erfaringsmessig kan det handle om alt fra kjærlighetssorg til selvskadende atferd. Ifølge Tolstrup kan alkohol hjelpe med å holde problemene på avstand, men at det er en kortsiktig løsning. Forskeren er også overrasket over mengden alkohol ungdommene inntar.

Ungdomsprofilen 2014 er en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse om sunnhetsatferd, helse og trivsel blant elever på videregående skoler i Danmark. Over 75 000 ungdommer, både fra allmennfaglige studieretninger og yrkesfag, har deltatt. Det store datamaterialet kan brukes til målrettet forebygging og helsefremmende arbeid, og dermed skape et grunnlag for å planlegge og prioritere forebyggende tiltak. Undersøkelsen gir også en unik mulighet til å følge denne store gruppen av unge mennesker i nasjonale registre i årene som kommer, noe som er et viktig bidrag til forskning.

Nylig publiserte Statens institutt for folkehelse i Danmark den første rapporten med nasjonale resultater fra Ungdomsprofilen 2014. I denne rapporten presenteres resultater om de unges sunnhetsatferd, fysiske og psykiske helse, skoleliv og sosiale relasjoner.

Ungdommenes rusmiddelbruk blir i rapporten presentert under kapittelet sunnhetsatferd med overskriftene, alkohol, røyking og euforiserende stoffer.

Ungdommene drikker i gjennomsnitt 11 alkoholenheter pr. uke, hvor guttene (ca 12.5 enheter) drikker mer enn jentene (ca 8,5 enheter). Det viser seg at godt over 20 % av elevene drikker mer en Sundhedsstyrelsens høyrisikogrense, som er satt til 14 enheter for kvinner og 21 for menn pr. uke. I undersøkelsen ble ungdommene også spurt om hvilke positive forventninger de hadde til alkohol. Svarene varierte mellom kjønn og hvilken studieretning de gikk på. Blant elevene på allmennfag sier 39 prosent at de drikker for å glemme sine problemer, mens tallet er høyere blant de på yrkesfaglige studieretninger (46 prosent). De viktigste forventningene ser ut til å være at man får det mer morsomt og blir gladere, blir mer utadvendt og mer selvsikker.

Tabell hentet fra rapporten, s. 15

 

Når det gjelder røyking er det også store variasjoner mellom elever på de ulike studieretningene. Blant elever fra allmennfag og yrkesfag røyker henholdsvis 12 % og 37 % daglig. Mellom 55-65 % av elevene ønsker å slutte, hvorav flest jenter. Det er langt færre som bruker e-sigaretter, 4,8 % av allmennfagelevene og 15 % av yrkesfagelevene. Her er andelen røykere høyere hos gutter enn jenter. Når det gjelder snus, melder 3,4 prosent av ungdommene at de snuser daglig, og det er klart flere gutter enn jenter som snuser.

Omtrent 31 % av jentene på allmennfag sier at de har prøvd cannabis og 50 % av guttene. Tallene fra yrkesfaglige studieretninger ligger noe høyere med 51 prosent blant jentene og 54 prosent blant guttene som sier de har prøvd cannabis noen gang.

 

For å få informasjon om flere resultater, gå til rapporten >>Ungdomsprofilen 2014. Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blant elever på ungdomsuddannelser

Les mer om studien >> www.si-folkesundhed.dk

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.11.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)