Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7s7s65
(Skriv inn koden over.)

 

Manifest mot mobbing 2015

Årets kampanje for Manifest mot mobbing  begynner denne uken (uke 36). Kampanjeuken er ment å starte arbeidet for vennskaps- og antimobbearbeidet som skal foregå i skoler, barnehager og fritidsmiljøer hele året.  Tema for årets kampanje er hvordan du som voksen kan utgjøre en forskjell.

Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne rundt barnet har ansvaret for at alle skal bli inkludert. Det er ikke alltid lett å vite hva man konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing. På kampanjesiden for Manifest mot mobbing  kan lærere, foreldre og andre voksne finne tips, råd og eksempler fra ulike situasjoner. De voksne oppfordres til å dele sine egne erfaringer og tips som kan inspirere andre.

Manifest mot mobbing 2015 anbefaler lokale kampanjeaktiviteter, hvor skoler, barnehager, kommuner, fylker, fritidsmiljøer, skolehelsetjenesten og lokale lag og foreninger tilpasser opplegget etter behov. Eksempler på aktiviteter kan være en vennskapsdag, temakveld og foreldremøter med tema vennskap og mobbing samt gjennomgang av lokale planer.

For skoler er arbeid med læringsmiljø sentralt. Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring, og bidrar til å forebygge mobbing og trakassering. Et godt læringsmiljø er inkluderende og fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Sentrale faktorer er: klasseledelse, elevrelasjoner, hjem-skole-samarbeid, organisasjon og ledelse.

Om du jobber i en barnehage eller på en skole, er det viktig å jobbe med å forebygge, avdekke og følge opp mobbing. På kampanjesidene presenteres en oppsummering av de to veilederne Mobbing i barnehagen  og  Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen. Der kommer det frem at det er viktig å være klar over at mobbing også foregår blant små barn. Kjennetegn de voksne kan se etter er slåing, dytting, lugging, utestengning og erting. De voksne i barnehagen må være tydelige og si ifra om at mobbing ikke aksepteres.

De som arbeider i skolen har et ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. Ifølge opplæringsloven  har både ansatte og ledelse på skolen ansvar for at krenkelser og mobbing opphører straks. Rektor har ansvaret for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet. De ansatte på skolen må blant annet bygge handlingskompetanse i arbeid mot mobbing, sette mobbingen på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i arbeidet. De bør også utarbeide skriftlige planer for strategi mot mobbing og jobbe for å skape et best mulig læringsmiljø.

Partene i Manifest mot mobbing er regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Tidsperioden er 2011-2015. Utdanningsdirektoratet er sekretariat for Manifest mot mobbing.

 

 

Gå til kampanjesidene >> Manifest mot mobbing 2011-2015

Gå til informasjon om Djupedalsutvalgets presentasjon av NOU 2015:2 >> Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.09.2015

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)