Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j3d1o1
(Skriv inn koden over.)

 

Ny utgave av magasinet Spor

I utgave 3/2015 av Spor settes blant annet søkelyset på ulike tema knyttet til oppvekst, videregående skole, alkoholvaner i Norge, arbeidsliv og rus, bruk av tvang og eldre og rus.

Spor gir informasjon og fagformidling fra KoRus-Nord og kommer ut tre ganger i året med et opplag på 6000 eksemplarer. I Spor 3/2015 kan man lese om både rusforebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

I denne utgaven av Spor er det flere intervju med sentrale fagpersoner innenfor tema rus og folkehelse. Hanne Holland er opptatt av at nøkkelen til atferdsendring hos barn, ligger hos de voksne som er rundt barnet. Hun gir blant annet et innblikk i «kontekstmodellen» som er et verktøy som trinnvis beskriver hvordan man kan gå frem for å finne ut hva man skal gjøre når det gjelder atferdsproblemer. Ivar Frønes snakker om risiko og inkludering i kunnskapssamfunnet, og faren for at skolen er kunnskapssamfunnets sterkeste marginaliseringsgenerator. Han mener at frafall ikke er et avgrenset ungdomsproblem. Frafall er oftest en endestasjon på en utvikling som startet i en tidlig livsfase. Eifred Markussen mener det er på tide å bruke mulighetene som finnes for å gi et mer differensiert tilbud innenfor videregående opplæring. «Vi må ta inn over oss at folk er forskjellige. Det gjelder ikke minst skoleelever, som møter skolen med ulik grad av motivasjon, ambisjonsnivå og faglige forutsetninger».

I følge Willy Pedersen er rusvanene i Norge i endring. Det mest spesielle er at alkoholbruken blant ungdom går ned, mens det har steget i voksenbefolkningen. I intervjuet kommer han med mulige forklaringer til denne utviklingen. Saken blir fulgt opp av et intervju med Siri Håvås Haugland, som i sitt doktorgradsarbeid har sett på risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjonene. Hun har blant annet sett om det er sammenheng mellom risikofylt alkoholbruk blant ungdom og risikofylt alkoholbruk blant deres foreldre. Arbeidsplassen er også en arena for alkoholbruk. I følge Inger Synnøve Moan har arbeidstakernes alkoholforbruk store samfunnsmessige konsekvenser, og særlig er en stor andel av kortidsfraværet relatert til alkohol. «Det drikkes dessuten mer i jobbsammenheng, i gråsonen mellom fritid og jobb». Hilde Rikter Svendsen er ansatt i Akan, og hun bekrefter at det er behov for å ha gode rutiner for å forebygge rusproblematikk tilknyttet arbeidsplassen. Akan tilbyr kurs over hele landet, og i vår hadde de et kurs i Bodø. Kursdeltakere fra Nordland fylkeskommune og bedriften Caverion deler sine tanker om hvordan de ser for seg det rusforebyggende arbeidet på sin arbeidsplass.

«Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er altfor unnvikende når det gjelder å snakke med eldre om alkohol og vanedannende medikamenter. Dette til tross for at overforbruk medfører at livskvaliteten blir drastisk redusert», sier Line T. Stelander. Hun er bekymret for bagatellisering av eldres forbruk av legemidler og alkohol. Turi E. Antonsen mener at metoden Motiverende intervju (MI) kan være en metode for helsepersonell å snakke med eldre om deres alkoholbruk.

I Spor 3/2015 presenteres flere saker som handler om behandling. De fire siste årene har ca halvparten av kommunene i Nord-Norge kartlagt rusproblematikk blant brukerne av kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester gjennom verktøyet BrukerPlan. Helse Nord planlegger å bruke tallene fra BrukerPlan i sin langsiktige planlegging av tiltak. Kari Hjertholm Danielsen forteller om en ny veileder i bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige som vil tre i kraft fra årsskiftet. «Målet med denne nye veilederen er å sørge for en riktigere bruk av tvang, og ikke minst, hvordan få til et helhetlig pasientforløp for de som blir tvangsinnlagt». Gaute Strand og Ellen Hoxmark forteller om ACT-team, et oppsøkende behandlingsteam, med mål om å nå personer som helsevesenet har problemer med å nå med tilstrekkelig og god behandling. Siden 2009 er det etablert 14 team i Norge.

Politiets nye kampanje «Hvor lite skal du finne deg i?» blir presentert under overskriften «kort om nytt». Her finner du også andre informasjonssaker, bl.a om nye rapporter og forskningsstudier.

En fast spalte i Spor er «nytt om nett». I denne utgaven av Spor presenteres en ny nettressurs med fakta om alkohol i Norden, en felles nettportal for de syv regionale kompetansesentrene (KoRus) og husfred.no som gir råd om hvordan man kan skape en god dialog og spilleregler i hjemmet.

 

Les pdf-utgaven av >> Spor 3/2015

Ønsker du å få tilsendt Spor gratis i trykt format, eller ønsker å abonnere, send mail til >> post@korusnord.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.10.2015

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)