Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ne3c83
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2016

Alle røykpakker og snusbokser blir reklamefrie og nøytrale
[13.12.2016 Redaksjonen]

Nylig vedtok Stortinget flere endringer i tobakkskadeloven. I løpet av 2017 vil både røykpakker og snusbokser bli standardiserte, uten logo og farge. Forbudet mot salg av e-sigaretter oppheves, men kommer samtidig under røykeloven. Det vil si at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Mer...

Julebordsesongen kan være en utfordring for skjenkenæringen
[09.12.2016 Redaksjonen]

I julebordsesongen er det ekstra mange mennesker ute på byen og adferden til disse kan være annerledes enn mange av de som frekventerer utelivet resten av året. For skjenkenæringen er det viktig at antallet gjester, gjennomføringen av skjenkingen, alderskontrollen og interne rutiner må være innrettet slik at brudd på Alkohollovgivningen unngås.

Mer...

Nedgang i alvorlige trafikkulykker blant unge sjåfører
[07.12.2016 Redaksjonen]

Statistikk fra Statens Veivesen viser en nedgang i antall skadede og drepte i trafikken de siste årene. Den største reduksjonen i ulykker viser seg å være blant de aller yngste sjåførene mellom 18-24 år. Noen av årsakene til denne positive trenden er trolig bedre føreropplæring, målrettet trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom og sikrere biler og veier.  

Mer...

Drikkevett – en app for bedre kontroll på alkoholinntaket
[02.12.2016 Redaksjonen]

RUStelefonen har fått utviklet applikasjonen Drikkevett, som kan lastes ned på smarttelefoner. Den gir blant annet mulighet til å ha bedre kontroll på eget alkoholinntak på kort og lang sikt, har en «planlegg kvelden-funksjon» og promillekalkulator.

Mer...

Gode erfaringer med nettverk knyttet til arbeidsliv og rus
[29.11.2016 Redaksjonen]

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid med utfordringer knyttet til rusbruk og rusforebygging. 

Mer...

Mange kommuner etablerer frisklivssentraler
[25.11.2016 Redaksjonen]

Stadig flere kommuner etablerer frisklivssentraler som forebyggende og helsefremmende tilbud til sine innbyggere. Studier viser at befolkningen benytter seg at tilbudet, og at de ulike kursene og tilbudene ser ut til å ha god effekt. Utfordringen er at mange frisklivssentraler er sårbare på grunn av ressurssituasjonen, både når det gjelder ansatte og økonomi.

Mer...

Tilskudd fra Helsedirektoratet
[16.11.2016 Redaksjonen]

Det er mulig å søke om midler eller tilskudd til ulike formål i regi av Helsedirektoratet. Et eksempel er de som arbeider med bruker- og pårørendearbeid innen feltet rus og psykisk helse. Det er også flere tilskuddsordninger rettet mot frivillig arbeid. 

Mer...

Rusfag – tema brukermedvirkning
[10.11.2016 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I denne utgaven settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Mer...

Fysisk aktivitet kan bidra til å begrense alkoholskader
[09.11.2016 Redaksjonen]

Det er i utgangspunktet stor enighet blant forskere om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Nå viser en britisk studie at fysisk aktivitet også kan ha forebyggende effekt i forhold til alkoholens skadevirkninger på kroppen. 

Mer...

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er viktige for å avdekke vold i nære relasjoner
[17.10.2016 Redaksjonen]

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har sett på hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner. Et viktig funn er at flere forteller om vold når de blir spurt direkte.

Mer...

Bruk og besittelse av narkotika kan bli avkriminalisert
[05.10.2016 Redaksjonen]

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslår avkriminalisering av narkotikabesittelse for eget bruk. Forslaget innebærer at personer som tas for bruk av narkotika ikke lenger skal straffes, men heller få helsehjelp. 

Mer...

Rusmiddelforebygging blant studenter
[22.09.2016 Redaksjonen]

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. I tillegg til å oppsummere og belyse tiltakene som er iverksatt, peker studien på fremtidige behov og utviklingsmuligheter.

Mer...

Økning i antall gravide som bruker snus før og i svangerskapet
[19.09.2016 Redaksjonen]

Studier fra Sverige og Norge viser at bruk av snus under graviditet kan ha uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barnet. Helsemyndighetene anbefaler gravide til å holde seg unna all bruk av tobakk, også snus.  Til tross for advarsler viser en studie fra Sørlandet sykehus at det har vært en økende bruk av snus hos gravide kvinner de siste årene. 

Mer...

Høy bruk av illegale rusmidler blant folk som går ut på byen
[31.08.2016 Redaksjonen]

Én av fire «ute på byen» i Oslo har nylig brukt illegale stoffer, og denne gruppen har et vesentlig høyere rusmiddelforbruk enn befolkningen for øvrig. Dette kommer frem i en studie fra Folkehelseinstituttet, hvor forskerne har tatt spyttprøver av og intervjuet unge voksne på utsteder i Oslo.

Mer...

Ungdom blir stadig mer veltilpasset og hjemmekjær
[22.08.2016 Redaksjonen]

Færre ungdommer røyker og drikker, og ungdomskriminaliteten har aldri vært lavere. Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra, lever aktive liv og trives hjemme og på skolen. Baksiden er at noen ungdommer sliter med depresjon og angst, og flere opplever at de blir plaget og frosset ut.

Mer...

De fleste eldre har god livskvalitet
[18.08.2016 Redaksjonen]

Eldre mennesker sier ofte at de er tilfreds med livet. En norsk studie bekrefter at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig opplever mange utfordringer med helse som svikter, tap av sine nære og manglende mestring i daglige situasjoner.

Mer...

Store helseforskjeller blant norske barn
[10.08.2016 Redaksjonen]

Situasjonen for barn og unge i Norge er god, sett med et internasjonalt blikk. Samtidig har vi utfordringer på flere områder, blant annet når det gjelder sosiale ulikheter. Det viser en rapport om barn og unges miljø og helse fra Folkehelseinstituttet. 

Mer...

Voldssaker – mest vanlig i konfliktrådet
[05.08.2016 Redaksjonen]

I første halvdel av 2016 er det voldssaker som utgjør hovedvekten av saker i konfliktrådene rundt om i Norge. Halvårsstatistikken fra konfliktrådet viser at stadig flere ungdommer idømmes ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Mer...

Alkoholinntak øker risikoen for å bli skadet
[01.08.2016 Redaksjonen]

Det er kjent for de fleste at alkoholbruk er en risikofaktor med tanke på skader, men hvilken betydning har drikkemønster på skadene som oppstår? Hvor stort er omfanget og hvilke typer skader er mest vanlig? Dette var utgangspunktet for en internasjonal studie, hvor Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har deltatt. 

Mer...

Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelaterte helseforskjeller
[26.07.2016 Redaksjonen]

En ny rapport viser at det er flere alkoholbrukere, flere drikkesituasjoner og mer moderat drikking blant nordmenn i høyere sosioøkonomiske grupper. Samtidig er alkoholrelaterte skader og dødelighet høyere i lavere sosiale lag. Forholdet mellom sosioøkonomisk status og alkoholskader er komplisert, motstridende og vanskelig å tolke, ifølge rapporten. Sammenhengen varierer over tid og mellom land, og ser ut til å påvirkes av andre risikofaktorer på måter som hittil er dårlig forstått.

Mer...

Forslag til nye regler om elevenes skolemiljø
[21.07.2016 Redaksjonen]

Kunnskapsdepartementet foreslår et nytt kapittel om skolemiljøet i opplæringsloven. Forslaget, som er ute på høring, inneholder flere virkemidler for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Blant tiltakene er aktivitetsplikt for skolene og en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved slike brudd, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten.

Mer...

Rusmiddelbruk i biltrafikken er fortsatt et problem
[19.07.2016 Redaksjonen]

Årlig gjennomfører Folkehelseinstituttet rusmiddelanalyser i saker hvor bilførere er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Resultatene fra 2015 viser at alkohol, cannabis og amfetamin er de mest vanlige rusmidlene i trafikken, og at forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere. Det kommer frem i Folkehelseinstituttets rusmiddelrapport for 2015.

Mer...

Internett – en stadig viktigere omsetningskanal for narkotika
[15.07.2016 Redaksjonen]

Nye psykoaktive stoffer representerer et økende problem, og internett skaper nye muligheter for kjøp og salg av disse narkotiske stoffene. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye psykoaktive stoffer i Norge. Det er behov for mer kunnskap om forekomst, virkningsmekanismer og skadeomfang ved bruk av nye psykoaktive stoffer.

Mer...

Ny ungdomshelsestrategi
[13.07.2016 Redaksjonen]

Nylig lanserte regjeringen Norges første ungdomsstrategi, som gjelder for perioden 2016-2021. Et av målene med strategien er at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskjeller blant unge. Et annet sentralt mål er at ungdom og unge voksnes stemme skal høres i utformingen av tjenester som berører dem.

Mer...

Mindreårige får fortsatt kjøpe alkohol i butikker
[11.07.2016 Redaksjonen]

Hvert år tester ungdomsorganisasjonen Juvente dagligvarebransjen for salg av alkohol til mindreårige.  Undersøkelsene som ble gjennomført i 2015 viser at 1 av 3 butikker selger alkohol til ungdom under 18 år

Mer...

1 2 3 > »
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)