Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 73437c
(Skriv inn koden over.)

 

Forslag til nye regler om elevenes skolemiljø

Kunnskapsdepartementet foreslår et nytt kapittel om skolemiljøet i opplæringsloven. Forslaget, som er ute på høring, inneholder flere virkemidler for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Blant tiltakene er aktivitetsplikt for skolene og en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved slike brudd, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten.

Lovforslaget er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (Djupedal-utvalget) og høringsinnspillene fra denne. Hovedformålet med lovforslaget er å styrke elevenes rettssikkerhet og sikre bedre regelverksetterlevelse i sektoren. Reglene skal bli mer brukervennlige, lettere å forstå og lettere å følge.

Det har i mange år vært fokus på å forebygge og få slutt på mobbing i skolen. Til tross for mange tiltak, er det fortsatt altfor mange elever som blir utsatt for mobbing og krenkelser. I Elevundersøkelsen 2015 svarte omtrent 16.500 barn at de blir mobbet to til tre ganger eller mer i måneden . Verbale krenkelser og utestenging er mest utbredt. To prosent rapporterte at de hadde opplevd å bli slått, sparket eller holdt fast slik at de ble redde, to til tre ganger eller mer i måneden. Elevene svarer at skolene i liten grad kjenner til krenkelsene.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om et nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Høringsfristen er 1.august 2016. I følge departementet fungerer mange av dagens regler om elevenes skolemiljø godt, og departementet foreslår å videreføre disse i det nye kapitlet. I tillegg foreslår departementet nye regler og endringer i eksisterende regler.

I opplæringsloven paragraf 9a-1 står følgende: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Departementet forslår å videreføre denne individuelle rettigheten, men ønsker blant annet å presisere at elevene har rett til et «trygt» og godt skolemiljø.

I dag har de ansatte ved skolen en handlingsplikt ved kunnskap eller mistanke om at en elev blir krenket. Plikten består i å undersøke saken og varsle skoleeier. Dersom det er nødvendig og mulig, skal den ansatte selv gripe inn. Skolen skal behandle saken etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, dersom foreldrene eller elevene ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Lovforslaget inneholder en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der ansatte i skolen krenker elever. At plikten er skjerpet, innebærer at rektor straks skal varsles når en tilsatt får mistanke om eller kjennskap til at dette skjer. Rektor skal på sin side varsle skoleeier.

Videre foreslår departementet en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av denne. Forslaget innebærer også enkelte andre virkemidler, som plikt for skolene til å informere elever og foreldre om endring i ordensreglementet og reglene om skolemiljø. Kravene til det fysiske skolemiljøet er ikke gjennomgått og er ikke omfattet av høringen.

I følge Kunnskapsdepartementet er regelverket viktig for å sette standarder, plassere ansvar og plikter på skoleeier og ansatte i skolen. Det skal også gi elever og foreldre rettigheter og trygghet for at disse blir ivaretatt. Likevel vil regelverket aldri alene løse samfunnets utfordringer med mobbing i skolen og dårlig skolemiljø. I høringsnotatet presiseres det at regelverksendringer er bare ett av flere tiltak departementet gjennomfører for å sikre elever et trygt og godt skolemiljø.

 

For mer informasjon om høringsnotatet >> regjeringen.no

Les mer om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser >> udir.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
21.07.2016

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)