Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b8807x
(Skriv inn koden over.)

 

Tilskudd fra Helsedirektoratet

Det er mulig å søke om midler eller tilskudd til ulike formål i regi av Helsedirektoratet. Et eksempel er de som arbeider med bruker- og pårørendearbeid innen feltet rus og psykisk helse. Det er også flere tilskuddsordninger rettet mot frivillig arbeid. 

Her følger en oversikt over noen aktuelle tilskuddsordninger:

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring 

Hvem kan søke: Stiftelser og organisasjoner.

Beløp: Om lag 106 mill. kroner, med forbehold om stortingets budsjettvedtak.

Søknadsfrist: 15.12.2016.

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats 

Hvem kan søke: Organisasjoner og stiftelser. Kun nasjonale søkere eller søkere med nasjonale/landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene. Krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).

Beløp: Ca 43 millioner kroner, med forbehold om endelig behandling i Stortinget og tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Søknadsfrist: 15.12.2016

Mål for ordningen: Redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene: rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst og arbeidsliv.

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner 

Tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader, forårsaket av rusmidler.

Hvem kan søke: Kun nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og min. to lokallag i to fylker kan søke. Det nasjonale/sentrale ledd søker på vegne av organisasjonen. Krav til organisasjonens vedtekter og årskontingent.

Beløp: Ca 18 millioner kroner, med forbehold om endelig behandling i Stortinget og tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Søknadsfrist: 15.12.2016.

Mål for ordningen: Stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet, både på nasjonalt og lokalt nivå. Redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Frivillig arbeid mv. 

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget kr. 16 560 mill. til tilskuddsordningen Frivillig arbeid mv.

Hvem kan søke: Organisasjoner og stiftelser.

Beløp: 16 560 mill kr + 1,5 mill kr – med forbehold om Stortingets godkjennelse

Søknadsfrist: 01.03.2017

Mål for ordningen: Å fremme frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid. Dette ved bl.a. å tilrettelegge for: besøks- og aktivitesvenner i eldreomsorgen,  kreativ skriving blant eldre i omsorgstjenestene.

Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet 

Hvem kan søke: Stiftelser, organisasjoner og private bedrifter.

Beløp: 110,6 mill. kroner i 2017, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Søknadsfrist: 01.02.2017

Formålet med ordningen er å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet. Dette for å øke brukermedvirkningen både individuelt og på systemnivå i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

I tillegg er formålet å styrke brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerrepresentanter og selvhjelpsgrupper. 

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke 

Hvem kan søke: Statlige mottakere, kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter, organisasjoner.

Beløp: 2 millioner kroner

Søknadsfrist: 01.03.2017

Mål for ordningen: Styrke kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom.

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov 

Utlyses med forbehold om Stortingets behandling av forslag til Statsbudsjett 2017 Prop.1 S (2016-2017) Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvem kan søke: Kommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, samt kommuner og helseforetak i fellesskap.

Beløp: 225 millioner kroner i 2017

Søknadsfrist: 01.02.2017

Mål for ordningen: Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

 

For mer informasjon og oversikt over alle tilskuddsordninger i regi av Helsedirektoratet >> Hdir.no

 

 

 

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
16.11.2016

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)