Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 30tec4
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2017

Vold og overgrep mot eldre i Norge - ny rapport
[11.12.2017 Redaksjonen]

Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie om forekomsten av vold og overgrep blant eldre i Norge. Hvilken relasjon det er mellom de voldsutsatte og utøveren har også vært fokus i studien.  Resultatene indikerer at vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell
[29.11.2017 Redaksjonen]

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats har som mål at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. BTI-modellen skal være en inspirasjon for alle kommuner i Norge. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet setter av bortimot 30 mill.kr på statsbudsjettet til kommunenes arbeid med  samhandlingsmodeller i 2018.

Mer...

Mulig å søke på ulike tilskuddordninger
[27.11.2017 Redaksjonen]

Det er mulig å søke på flere tilskuddsordninger, noen med tidsfrist i desember 2017. Blant tiltakene er tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mot barnefattigdom, bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet, samt styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Mer...

Forebygging og tidlig innsats er lønnsomt
[16.11.2017 Redaksjonen]

De fleste er vel enige om at det vil være bra å sette i gang innsatser eller tiltak tidlig, for å hindre en negativ utvikling hos barn og unge. At forebygging og tidlig innsats også er økonomisk lønnsomt, kom denne uken frem i et innlegg under en nasjonal fagkonferanse, i regi av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Mer...

Magasinet Rusfag - tema eldre og rus
[10.11.2017 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet har to utgivelser i året, og i Rusfag 2.2017 settes det fokus på tema eldre og rus.

Mer...

Alkoholfritt svangerskap
[25.10.2017 Redaksjonen]

24.oktober arrangerte Helsedirektoratet et fagseminar, som var starten på en ny kampanje, hvor fokus er alkoholfritt svangerskap. Selv om de fleste kvinner i Norge slutter å drikke alkohol når de blir gravide, er det fortsatt barn som blir født med alkoholskader. I forhold til det forebyggende arbeidet, er det blant annet viktig å komme tidlig inn med informasjon til kvinner som planlegger å bli gravid, for å gi barnet i magen en best mulig start.

Mer...

En del eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler
[23.10.2017 Redaksjonen]

En studie basert på en stor helseundersøkelse i Nord-trøndelag (HUNT 3) viser at noen eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler. Det er viktig at eldre får informasjon om de tåler alkohol dårligere når de blir eldre, og at kombinasjonsbruk kan føre til ulike helsemessige konsekvenser.

Mer...

Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune
[03.10.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Tematikken spenner fra forebygging til rehabilitering/ettervern, og berører også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere, pårørende og fagfolk har kommet med innspill og råd.

Mer...

«Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand»
[27.09.2017 Redaksjonen]

Medietilsynet har invitert 10 fagpersoner til å gi sitt perspektiv på samfunnsdebatten rundt spilleproblemer og utviklingen av forståelser av dette i løpet av de siste 10 årene. Dette har resultert i magasinet «Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand». 

Mer...

Kunnskapsbasert praksis – nettressurs og e-læringskurs
[21.09.2017 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet har gått sammen om å utvikle nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no. Formålet er å bidra til økt bevissthet og refleksjoner over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no tilbys også som e-læringskurs. 

Mer...

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet
[16.09.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser.

Mer...

De politiske partienes syn på ruspolitikken i Norge
[07.09.2017 Redaksjonen]

Nå er det siste innspurt i valgkampen for de politiske partiene i Norge. I denne nyhetssaken settes det fokus på de ulike partienes rusmiddelpolitikk. Hva mener de ulike partiene om blant annet alkoholpolitikk, legalisering av narkotika og oppfølging av rusmiddelavhengige?

Mer...

Årets Ungdata-tall viser fortsatt nedgang i bruk av alkohol og tobakk blant ungdom
[24.08.2017 Redaksjonen]

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og med et godt forhold til sine foreldre. Trenden med nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også. Samtidig viser årets Ungdataundersøkelser at omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke.

Mer...

Overgang fra barnehage til skole
[08.08.2017 Redaksjonen]

August er en spennende måned for både barn, foreldre og kommende 1.klasselærere. Hvordan skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, slik at alle involverte parter får en best mulig skolestart? Kunnskapsdepartementet har tidligere utarbeidet en veileder om dette tema, og foreslår nå en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

Mer...

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen
[31.07.2017 Redaksjonen]

1.august 2017 iverksettes endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

Mer...

Nedgang i kriminaliteten i Norge
[25.07.2017 Redaksjonen]

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.

Mer...

Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner
[21.07.2017 Redaksjonen]

En ny norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol- eller narkotika.

Mer...

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene
[18.07.2017 Redaksjonen]

Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene». Intensjonen er å bidra til at rapporteringen om alkohol og narkotika i mediene skal bli mer faktabasert og nyansert.

Mer...

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
[11.07.2017 Redaksjonen]

I juni presenterte «Barnevoldsutvalget» NOU 2017:12, med tittelen Svikt og svik. Oppdraget var å ta en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I utredningen legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

Mer...

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten
[04.07.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har gitt ut en ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år. Samhandling med skole, helseundersøkelse, helsesamtale og oppfølging ved behov hos elevene har fått en sentral plass i retningslinjen.

Mer...

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud
[30.06.2017 Redaksjonen]

1.juli 2017 iverksettes nye regler i tobakksskadeloven angående standardisert innpakning av tobakksvarer. Det innebærer at sigaretter, rulletobakk og snus ikke skal inneholde produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farge eller annen form for reklame. E-sigaretter blir også en del av røykeloven, noe som innebærer at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Mer...

Se nye publiseringer
[21.06.2017 Redaksjonen]

Mer...

Noen foreldre mener det er greit å gi ungdom under 18 år alkohol
[20.06.2017 Redaksjonen]

En undersøkelse viser at mer enn én av ti nordmenn synes det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra, når de skal på fest. Dette til tross for at forskning viser at ungdom drikker mer når de får alkohol fra foreldrene.

Mer...

Europeisk narkotikarapport 2017
[13.06.2017 Redaksjonen]

Hvert år gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en oversikt over narkotikasituasjonen og tiltak i Europa. 2017-rapporten viser at narkotikasituasjonen fortsatt er en utfordring, og da særlig med tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer og sterke syntetiske opioider.

Mer...

1 2 > »
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)