Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o6nv48
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2019

Bedre Tverrfaglig Innsats
[09.12.2019 Redaksjonen]

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Mer...

Ny retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
[05.12.2019 Redaksjonen]

I dag ble en ny nasjonal retningslinje lansert. Målet er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte. Seks direktorater står bak den digitale retningslinjen, som erstatter veilederen Fra bekymring til handling.

Mer...

Ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage, skole og SFO
[12.11.2019 Redaksjonen]

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående. Stortingsmeldingen, utgitt av Kunnskapsdepartementet, inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

Mer...

Nalokson redder liv ved narkotikaoverdoser
[04.11.2019 Redaksjonen]

Norge ligger på Europa-toppen i registrerte narkotikautløste dødsfall, og Helsedirektoratet har iverksatt en overdosestrategi for å forebygge dette. Nalokson nesespray er en effektiv motgift ved overdose. I Skien og Porsgrunn har politiet blitt kurset i bruk av Nalokson, og kan sammen med ambulansetjenesten gi nødvendig livreddende førstehjelp.

Mer...

Forslag om egen mobbelov for barnehagene
[15.10.2019 Redaksjonen]

Regjeringen har foreslått en egen mobbelov for barnehagene, som nå ligger ute til høring. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å lovfeste barnehagenes plikt til forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing og innføring av aktivitetsplikt. Målet er at loven skal iverksettes i løpet av 2020.

Mer...

Fredrikstad er årets pårørendekommune
[26.09.2019 Redaksjonen]

Helseminister Bent Høie delte i går ut prisen for Årets Pårørendekommune, og vinnerne ble Fredrikstad kommune. I begrunnelsen nevnes kommunens strategiske arbeid med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, de har etablert et pårørendesenter og har et godt samarbeid med pårørendeorganisasjoner.

Mer...

Europeere drikker mest alkohol i verden
[09.09.2019 Redaksjonen]

Europeiske land gikk sammen om en felles handlingsplan for å redusere skadelig alkoholbruk for perioden 2012-2020. Nylig kom en statusrapport fra World Health Organization (WHO) som viser at den skadelige bruken av alkohol i Europa ikke har blitt redusert. For at målet skal nåes, er det viktig at forebyggende tiltak som pris, tilgjengelighet og reklameforbud knyttet til alkohol prioriteres.

Mer...

Filmer og refleksjonsoppgaver om taushetsplikt
[02.09.2019 Redaksjonen]

forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Mer...

Verdens overdosedag 31.august
[30.08.2019 Redaksjonen]

31. august er den internasjonale overdosedagen, den skal brukes til å minnes de vi har mistet i overdose. Den er også viktig for å skape bevissthet og engasjement for forebyggende arbeid. Dagen markeres over hele verden med ulike arrangement, også i Norge. 

Mer...

Ungdata bekrefter sosial ulikhet blant de unge
[19.08.2019 Redaksjonen]

Årets ungdatarapport viser at de fleste ungdommer trives med livet de lever. De er fornøyd med foreldrene sine, skolen, lokalmiljøet og har nære fortrolige venner. Samtidig viser rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida. Det ser også ut til at flere ungdommer kjeder seg på skolen og bruker mindre tid på lekser.

Mer...

Slik skaper vi bedre byer
[31.07.2019 Redaksjonen]

Hvilke faktorer bidrar til at en by er bra å bo i? Er folk i Norge fornøyd med eget hjemby? Det er spørsmål som Rambøll har stilt innbyggere fra hele landet. Resultatet viser at nordmenn stort sett er fornøyde der de bor, men at norske bykommuner kan bli enda bedre.

Mer...

Alkohol – en utfordring for FNs bærekraftsmål
[26.07.2019 Redaksjonen]

FNs bærekraftsmål har god helse for alle, uansett bakgrunn og alder, som ett av de overordnede målene. Ifølge rapporten Alcohol and global health utgjør alkohol en stor utfordring for å nå dette målet.

Mer...

Utenfor-regnskapet
[13.06.2019 Redaksjonen]

Det lønner seg å forebygge og investere i mennesker. Dessverre blir forebygging ofte taperen i budsjettkampen. Kommunesektorens organisasjon (KS) har derfor laget Utenfor-regnskapet, som tallfester hvor mye man potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere.

Mer...

Gode liv i et trygt samfunn – ny folkehelsemelding
[22.04.2019 Redaksjonen]

Regjeringen har gitt ut en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier, hvor ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som er prioritert: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Mer...

Program for folkehelsearbeid i kommunene: Lansering av ny nettressurs
[29.03.2019 Redaksjonen]

I dag lanserer Program for folkehelsearbeid en ny nettside der fylkene og kommunene som deltar får en felles plattform for tiltakene som utvikles.

Mer...

«Jammen, alle de andre får lov»
[07.03.2019 Redaksjonen]

Det kan være vanskelig å si nei når barnet eller tenåringen gir uttrykk for at alle andre får lov. Å finne balansen mellom å ikke være kontrollerende, samtidig som du er til stede som en tydelig voksen, kan være utfordrende men viktig. I tillegg kan det være nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre.

Mer...

Folkehelseprofiler 2019 for kommuner og bydeler
[19.02.2019 Redaksjonen]

Nå er årets folkehelseprofiler for kommuner og bydeler tilgjengelige. Årets tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Mer...

Rustrender i Oslo, Bergen og Trondheim
[15.02.2019 Redaksjonen]

Det har vært gjennomført Føre Var-kartlegging I Bergen i mange år, noe som har bidratt til kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk lokalt. Når Føre Var nå også er i gang i Oslo og Trondheim, gir det nye muligheter for nasjonale analyser og rapportering.

Mer...

Foreslå kandidater til Kommunerusprisen 2019
[05.02.2019 Redaksjonen]

Formålet med tildelingen av Kommunerusprisen er å sette fokus på det gode arbeidet som gjøres på rusfeltet rundt om i mange kommuner i Norge. Samtidig er prisen en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid. Fristen for å nominere kandidater er 17.februar.

Mer...

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
[01.02.2019 Redaksjonen]

Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon er viktig. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre. Nå lanseres en nasjonal nettressurs knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn.

Mer...

Ny handlingsplan mot spilleproblemer
[07.01.2019 Redaksjonen]

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskapen skal økes og problemspillere skal identifiseres tidlig og få god behandling. Det er hovedmålene for en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

Mer...

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)