Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0jv020
(Skriv inn koden over.)

 

Forslag om egen mobbelov for barnehagene

Regjeringen har foreslått en egen mobbelov for barnehagene, som nå ligger ute til høring. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å lovfeste barnehagenes plikt til forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing og innføring av aktivitetsplikt. Målet er at loven skal iverksettes i løpet av 2020.

1.august 2017 kom en endring i opplæringsloven for skolen, som sikrer retten til barn og unge om et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing. Det nye regelverket blir ofte omtalt som «mobbeloven». Nå ønsker regjeringen å gjøre regelendringer i barnehageloven, slik at også barnehagebarn får styrket sine rettigheter i forhold til mobbing.

Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av eksempelvis gjentatt utestengelse fra lek, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Det er derfor behov for endringer i barnehageloven, for å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.

Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø i barnegruppene. Det å gi barn en trygg barndom og god oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven handler blant annet om en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt å være der. Det vil si at de ansatte i barnehagen har en plikt til å varsle styrer, og det skal iverksettes tiltak. Det stilles også krav til at det skal utarbeides en plan for hvordan dette skal gjøres. Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet likebehandler kommunale og private barnehager.

Det nye regelverket har mange likheter med mobbeloven for skolen, men skiller seg på noen punkter for at det skal være bedre tilpasset barnehagene. En forskjell er at for skolen er det en egen håndhevingsordning hvor fylkesmannen skal gripe inn. For barnehagens vedkommende blir det kommunen som vil ha ansvaret for tilsyn og veiledning.

Forslaget til lovendringene er ute på høring, med frist 13.november 2019. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

 

Les mer om mobbing i barnehagen på nullmobbing.no og udir.no

Se også dialogmodellen.no, som er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.10.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)