Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 16avq4
(Skriv inn koden over.)

 

Ny handlingsplan mot spilleproblemer

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskapen skal økes og problemspillere skal identifiseres tidlig og få god behandling. Det er hovedmålene for en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

Den nye handlingsplanen er den femte i rekka siden 2005, og danner grunnlaget for regjeringens arbeid i å bekjempe spilleproblemer i Norge. Kulturdepartementet har fastsatt den nye handlingsplanen, som er utarbeidet av Lotteritilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet og Medietilsynet. Det er også innhentet innspill fra spillavhengighetsmiljøene, spillbransjen og forskningsmiljøene.

Handlingsplanen for perioden 2019-2021 er inndelt i kapitler etter de tre hovedmålene. Der presenteres delmål, utfordringer og tiltak knyttet til både data- og pengespill.

Det første målet handler om at færrest mulig skal ha problemer med spill. I følge handlingsplanen viser tallene fra siste befolkningsundersøkelse i 2015, at tallet på problemspillere i Norge har vært stabile de senere årene. Et delmål er at forebyggende informasjonsarbeid må rettes mot sårbare grupper. I tillegg bør foreldre og pårørende være målgrupper. Det er viktig med samordning mellom aktørene som gjennomfører tiltak i handlingsplanen, for å sikre at det ikke planlegges like tiltak. Forebyggende informasjonsarbeid i offentlig regi er et av tiltakene. Det handler blant annet om videreføring av kampanjen «snakk om spill», utvikling av informasjonsmateriell om penge- og dataspill rettet mot utsatte grupper, samt informasjon om de utenlandske spillselskapenes aktiviteter på det norske markedet. I tillegg skal nasjonale aktører støttes med midler til forebygging. Det skal arbeides aktivt med å styrke forebyggingstiltak ved å gjøre disse kjent blant de aktuelle målgruppene og ved å evaluere tiltakene i henhold til handlingsplanens hoved- og delmål.

Det andre hovedmålet er at kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles. I følge handlingsplanen er det behov for mer kunnskap om hvorfor uheldig spilleatferd utvikles. Denne kunnskapen må deles mellom alle som er involvert i spill: spillere selv, spilltilbydere, behandlere, forskere, myndigheter og andre aktører på spillefeltet. Delmålene handler om regelmessig kartlegging av spilleatferd og problemstilling, forskning på spilleatferd, atferdsregulerende midler og behandlingsforskning. Det blir også viktig å stimulere forskningsmiljø og nettverk til kunnskapsspredning, samt at kunnskap deles mellom ulike aktører på pengespill og dataspillfeltet.

Det siste hovedmålet fremhever betydningen av tidlig identifisering og god behandling av problemspillere. Det vil si at tilbud og kompetanse om forebygging, hjelp og behandling skal videreutvikles. Lett tilgjengelige tilbud som «Hjelpelinjen for spilleavhengige» skal videreutvikles, og drifts- og prosjekttilskudd til frivillige organisasjoner skal videreføres og styrkes.

15 millioner kroner blir årlig satt av til tiltakene i handlingsplanen mot spilleproblemer.

 

Les >> handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.01.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)