Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h3p8m4
(Skriv inn koden over.)

 

Ny retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

I dag ble en ny nasjonal retningslinje lansert. Målet er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte. Seks direktorater står bak den digitale retningslinjen, som erstatter veilederen Fra bekymring til handling.

Det er mange tjenester i kommunen som jobber for å ivareta barn og unge, og disse reguleres delvis av ulikt lovverk. I denne retningslinjen er følgende tjenesteområder særlig relevante:

  • Barnehage og skole, som blant annet reguleres av henholdsvis barnehageloven og opplæringsloven.
  • Barneverntjenesten, som blant annet reguleres av barnevernloven.
  • Helse- og omsorgstjenestene, herunder særlig helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Men også andre typer tjenester som har kontakt med barn og unge, som blant annet reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven.
  • NAV-kontoret, som blant annet reguleres av NAV-loven og sosialtjenesteloven.

For å sikre tidlig oppdagelse og handling, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider. En sentral samarbeidsaktør er kultur- og fritidssektoren. Ifølge retningslinjen må samarbeid skje innenfor grensene som lovverket setter, for eksempel med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

Det er så viktig å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvillkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller annet så tidlig som mulig. Da øker sjansen for å gi tilpasset hjelp, og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Det er utarbeidet syv konkrete anbefalinger. Tre av dem retter seg mot kommunens ledelse. De handler om at relevante virksomheter bør ha rutiner for handling, kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, og at det er etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomhetene.

De fire andre anbefalingene er rettet mot ansatte i arbeidet med utsatte barn og unge og deres foreldre. De ansatte bør ha kompetanse til å snakke med barn og unge de har bekymringer for, og de bør være oppmerksomme på tegn og signaler. I tillegg bør de ha kunnskap om opplysningsplikten og avvergelsesplikten, og vite hvordan de skal handle for å overholde disse. Sist, men ikke minst, bør ansatte som arbeider med barn og unge handle på bakgrunn av bekymring.

Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for utsatte barn og unge samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene.

Målsettingen er at retningslinjen blir et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge. Vi tror og håper at den hjelper de ansatte i kommunene i det spesielt viktige arbeidet de gjør, sier Carlsen.

Målgruppen for retningslinjen er:

  • kommunens politiske og administrative ledelse
  • ledere og ansatte i barnehage og skole
  • ledere og ansatte i aktuelle tjenester og sektorer
  • barn og unge mellom 0-24 år og deres foreldre

Retningslinjen retter seg også til samarbeidspartnere som politi, private virksomheter, frivillig sektor og andre som jobber med barn og unge. Identifisering og tiltak knyttet til gravide er ivaretatt i nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen. Dette i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Les >> Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.12.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)