Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 744sc2
(Skriv inn koden over.)

 

Ny strategi for foreldrestøtte

Flere departement har gått sammen om å utarbeide strategien «Trygge foreldre – trygge barn». Målet er at foreldre som trenger det, skal få god og riktig hjelp. Målgruppen for strategien er alle foreldre med barn mellom 0-18 år og foreldre som venter barn. Tjenester på alle forvaltningsnivåer, frivillige organisasjoner og relevante samarbeidsaktører, inngår også i strategiens målgruppe.

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) har som mål at alle som har omsorg for barn skal vite hvor de kan få hjelp når det er behov for det, og det skal være lett å finne frem til råd og veiledning.

«Det er heilt vanleg å føle at ein ikkje strekk til som forelder. Det trur eg alle vi som har barn føler på av og til. Då er det viktig å vite at det er hjelp å få. Frå lågterskeltilbod som foreldrehverdag.no og kurs på familievernkontoret til målretta hjelpetiltak mot familiar som er ekstra utsette og sårbare. Å søke støtte skal ikkje vere forbunde med skam», sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i et intervju på regjeringen.no.

Med foreldrestøtte menes alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i foreldrerollen. I følge strategien varierer foreldrestøtte i form og innhold. Det kan handle om støtte fra egen familie og uformelle nettverk, til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi. Noen former for foreldrestøtte er rettet mot foreldre flest, mens andre typer foreldrestøtte er rettet mot foreldre med særlige behov. Det kan være krevende å være foreldre til for eksempel barn med funksjonsnedsettelser, langvarig syke barn, barn i barnevernet eller å være forelder i et nytt land.

Foreldrestøtte foregår også på mange arenaer, som barnehage, skole, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, familievern, barnevern og i fengsel. Foreldrestøtte har som overordnet mål å fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom foreldre eller mellom foreldre og barn. Strategien omfatter ikke økonomisk støtte, eksempelvis kontantstøtte, barnetrygd og gratis tannlegetjenester.

Srategien er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Den inneholder 34 tiltak innenfor de fire departementenes områder. Tiltakene er beskrevet under følgende overskrifter;

  1. Tilgjengelig informasjon til alle foreldre.
  2. Treffsikre tilskuddsordninger.
  3. Tilpasset støtte til foreldre med særlige behov.
  4. Kvalitetssikret og samordnet tilbud.
  5. En sterk frivillig sektor.
  6. Økt kompetanse og kunnskap.

I tillegg inneholder strategien retning for hvordan regjeringen vil arbeide for å nå dette målet i de kommende årene.

 

Les >> Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.07.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)