Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 676wk0
(Skriv inn koden over.)

 

Nytt til skolestart 2018

Det er alltid spennende med oppstart til et nytt skoleår for elever, foresatte og ansatte i skolen. Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over nye ting som gjelder fra skoleåret 2018/2019, bl.a. ny lærernorm i grunnskolen, tilbud om intensiv opplæring og mobbeombud i alle fylker. De tilbyr også oversikt over nye regler og informasjon til barnehagestart 2018.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en norm for lærertetthet i hele grunnskolen fra høsten 2018. Målet er at det fra skolestart skal være én lærer per 16 elever fra 1.–4. klasse og én lærer per 21 elever fra 5.–10. klasse. I tillegg har skolene plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever fra 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode. Dette forutsetter at hensynet til elevens beste taler for det. Stortinget har vedtatt at skolen plikter å delta i kommunalt tverrfaglig arbeid i oppfølging av elever med spesielle vansker.

På videregående skole har elever nå mulighet til å gå fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Ordningen organiseres som kryssløp i tilbudsstrukturen. Det er frivillig for fylkeskommunene å tilby ordningen dette skoleåret. Det er også gjort regelendringer som innebærer en ny modell for å få fag- eller svennebrev. Ordningen gir personer mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Et viktig tiltak mot mobbing er etableringen av en nasjonal ordning med mobbeombud i alle fylker, for alle barn og elever i barnehage og grunnskole. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og skape et bedre barnehage- og skolemiljø. Ombudene skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om skolemiljø i videregående opplæring.

I sommer ble reglene om opplysningsplikt til barnevernet endret. Det er viktig at helsepersonell og andre som arbeider tett på barn ivaretar taushetsplikten. Opplysningsplikten overfor barnevernet går likevel foran taushetsplikten, fordi opplysningene kan være nødvendige for at barnevernet skal kunne hjelpe utsatte barn og unge. Formålet med endringene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene slik at de blir lettere å forstå og anvende.

Av andre aktuelle endringer kan nevnes forbud mot å bruke nikab og burka i skolen, mulighet for tilskudd til skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering, samt gratis utlån av tilrettelagte skolelydbøker.

 

Les mer om endringene og få full oversikt på >> udir.no

Informasjon om fag og timefordeling for skoleåret 2018-2019 finner du HER

Nytt til barnehagestart >> udir.no

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
20.08.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)