Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c53031
(Skriv inn koden over.)

 

Trygge lokalsamfunn- en modell for praktisk forebygging og deling av erfaringer

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell, en metode og et nettverk som bidrar til å forebygge skader og ulykker. Arbeidet bygger på politisk forankring, faglig innsats og samarbeid på tvers av sektorer. Frivilligheten er en viktig partner i mange tiltak. Rusforebygging, særlig overfor ungdom, inngår i mange TL-kommuners innsats.

Personskader som følge av ulykker er en stor samfunnsutfordring både nasjonalt og lokalt. Hvert år må rundt 600 000 mennesker ha medisinsk behandling på grunn av ulykker; om lag 45 000 pådrar seg varige mén. Skader påfører den enkelte lidelse og samfunnet kostnader.

Modell og metodikk
Trygge lokalsamfunn-metoden er enkel. Den bygger på tverrsektorielt samarbeid, innad i en kommune og mellom aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor i et nærmiljø. Den legger vekt på medvirkning og kunnskap, og tar for seg et livsløpsperspektiv. Tiltak rettes mot ulike målgrupper og ulike arenaer. Målet er å forebygge skader med bruk av lokal kunnskap, erfaring og mobilisering av lokale ressurser.  

Den norske modellen springer ut av det internasjonale konseptet Safe Communities, og er tilpasset norsk virkelighet. Metoden er anbefalt i Folkehelsemeldingen, og hjelper kommuner oppfylle de krav som stilles i folkehelseloven. Medvirkende kommuner møtes jevnlig for faglig påfyll og erfaringsdeling.  

TL-metodikken er systematisk: Den består av åtte trinn som skal sikre en strukturert innsats, og at prosessen forankres på øverste nivå i kommunen.

TL-metodikken er systematisk: Den består av åtte trinn som skal sikre en strukturert innsats, og at prosessen forankres på øverste nivå i kommunen.

Rusforebygging som TL-tiltak
Kartlegging av utfordringer er viktig. Alle kan rammes av ulykker, men vi vet en del om hvilke målgrupper og hvilke arenaer som har størst sannsynlighet for å rammes.  Nasjonal skadestatistikk forteller mye om overordnet risiko, mens lokal kunnskap bidrar til å ta tak i utfordringer i nærmiljøet. Noen fellestrekk er sentrale: De fleste ulykker skjer i hjemmet og på fritiden. Trafikkulykkene er mange, fallskadene enda flere.

Rus er en direkte eller medvirkende årsak til mange skader og dødsfall, bl. a. i forhold til drukning, trafikkulykker og fallskader. Rusforebygging er derfor relevant i mange aldersgrupper og på mange ulike arenaer. Psykiske lidelser, selvskading og selvmord er også en del av det lokale TL-programmet, ofte i samarbeid med relevante organisasjoner som Mental helse, Av-og-til, Leve. Det blir arrangert lokale møter og forelesninger med eksperter, bl.a. fra KoRus.

Eksempler på lokale tiltak i TL-kommuner
Harstad har et forebyggende forum for barn i risikosonen, som bl. a. jobber med rusforebygging. Et konkret tiltak som har kommet ut av det økte fokuset på rus er en samarbeidsavtale mellom russen, kommunen og politiet

Re kommune, nå en del av Tønsberg, har utviklet SMART-oppvekst. Et program som setter barnas psykiske helse i sentrum og setter fokus på inkludering, læringsglede og trivsel, bl. a. gjennom å øve på å sette ord på vansker og utfordringer. Programmet er nå blitt nasjonalt.   

I Færder har man sett at alkoholkonsum blant ungdom går ned, men at det har skjedd en økning av bruk av cannabis. Det sees en holdningsendring blant både ungdom og foresatte. Dette er nå et innsatsområde også for SLT.

Larvik er hvert år vertskap for Stavernfestivalen. De har lykkes med å involvere frivillige voksne for å skape trygg festivaldeltakelse. De er i tillegg med på av-og-til sin kampanje «Kjipe foreldre».

Mange kommuner kartlegger bruk av alkohol og rusmidler, og skader blant ungdom og identifiserer tiltak for å sikre trygge ungdomsmiljøer. Færder er en av-og-til-kommune og bruker de nasjonale kampanjene derifra inn i sitt TL-arbeid.

Fallforebygging blant eldre og trygg alderdom er et prioritert innsatsområde i alle våre samarbeidskommuner. Fysisk aktivitet, hjemmebesøk og trygge boliger er en del av arbeidet. Men vi vet også at alkoholforbruket går opp blant eldre. Alkohol i seg selv, og spesielt i kombinasjon med medisiner, kan gi økt fallrisiko. Vi setter derfor fokus på både medisinbruk, rus og alkohol. Halden kommune er blant de kommuner som har medikamentgjennomgang for å hindre fall. I samarbeid med ACTIS gjennomførte vi for noen år siden en kartlegging av ansatte i hjemmetjenestens sine erfaringer med alkoholbruk hos eldre. Rapporten kan lastes ned HER

Forenkle og forbedre
Trygge lokalsamfunn som idé handler først og fremst om en forenkling og forbedring av det de fleste kommuner allerede gjør, og gjennom folkehelseloven er pålagt å gjøre. Nemlig å fremme helse og forhindre skader og ulykker. Modellen bidrar til å sette tiltak og innsatser i en samlet helhet og arbeide systematisk og langsiktig.

Kommuner vi samarbeider med får tilgang til kunnskap, informasjonsmateriell og møtesteder. De kan delta i prosjekter og får veiledning i det lokale arbeidet.

Brannforebygging hos risikoutsatte grupper
Samarbeid for økt brannforebygging hos risikoutsatte grupper er et av våre nye satsningsområder. Vi vet personer med psykiske lidelser, rusavhengighet og nedsatte funksjonsevner er overrepresentert i boligbranner. Våre to nasjonale pådrivere samarbeider nå med kommuner over hele landet for å formidle informasjon og styrke samarbeidet mellom det lokale brannvesenet og kommunens helsesektor for å styrke brannforebyggingen for disse grupper

For mer informasjon om Trygge lokalsamfunn>> skafor.org/trygge-lokalsamfunn

 

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som jobber for å forebygge skader og ulykker innenfor hjem- og fritidssektoren. Skafor samarbeider med og får støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ønsker du mer informasjon, eller om dette er av interesse, er det bare å ta kontakt på skafor.org.

 

Skrevet av:
Eva Jakobson Vaagland og Tina Hveem Vislie

Publisert:
22.06.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)