Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 11261d
(Skriv inn koden over.)

 

Forebygging av skoleskulk

Skoleskulk er et vanlig fenomen i skolen; spesielt i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

 Terje Overland, psykolog og pedagog

 

I et sosialøkologisk perspektiv er skulk en sterk risikofaktor som gir økt sannsynlighet for antisosial utvikling hos barn og unge. Særlig alvorlig er det når skoleskulk opptrer sammen med andre risikofaktorer samtidig som det er få beskyttende faktorer i økologien. Dette er bakgrunnen for at Bufetat, region øst, gjennomførte pilotprosjektet Skoleskulk i Hedmark skoleåret 2007-2008. En av problemstillingene var å se om systematisk problemløsende samarbeid mellom skole og hjem ut fra en bestemt samarbeidsmodell hadde noen effekt på skulkefrekvensene i undersøkelsesgruppa. Undersøkelsesgruppa besto av 8 elever på 9. eller 10. trinn fra til sammen tre ungdomsskoler i tre kommuner. Evalueringen våren 2008 viste at skulkefrekvensen for gruppa var redusert fra 49 % til 12 %. Denne reduksjon var langt større enn hva som var oppnådd i sammenligningsgruppa. Samtidig medførte arbeidet betydelige positive endringer på skolen og i hjemmet av betydning for elevenes læring og utvikling. 

Denne artikkelen bygger på nevnte prosjekt og viser med eksempler hvordan arbeidsmodellen kan brukes i praksis. Et av de sentrale punktene er at skolen inviterer foreldrene med på å løse ett eller flere aktuelle skulkeproblemer samme med foreldrene. Dette er en arbeidsmåte som alle skoler kan ta i bruk forutsatt at aktuelle lærere og foreldre blir veiledet av interne eller eksterne aktører. PP-tjenesten er skolens hjelpetjeneste og skulle derfor ha særlig interesse av å bidra til reduksjon av skulk i skolen. En PP-rådgiver kan være ekstern støtteperson alene eller inngå i ei støttegruppe sammen med en fagperson fra den kommunale barneverntjenesten. Skolehelsesøster er også en aktuell fagperson i denne sammenhengen.

Innledning 

Skulk er et velkjent fenomen i skolen og dreier seg om ulovlig fravær i enkelttimer eller dager. Skoleskulk forekommer spesielt opptrer i ungdomsskolen og i videregående opplæring selv om enkelte elever begynner å skulke allerede på mellomtrinnet eller tidligere. Resultater fra undersøkelsen Ung i Norge (2002) viste at av elever i aldersgruppen 13-19 år hadde 36 % skulket 1-5 ganger det siste året og 15% mer enn 5 ganger (Øia 2007). En undersøkelse i Bergen i 2002 (Nævdal 2002) viste at på 10.trinn hadde 13 % skulket noen få timer i løpet av skoleåret, 13 % noen få dager mens 10 % hadde skulket mer enn 10 dager. En skoleundersøkelse i Bergen fra 2008 (Mounteney og Johannessen 2009), viser at 25 % av elevene på 8.trinn og 40 % av elevene på 10. trinn hadde skulket siste måned ( i hovedsak enkelttimer). På 10.trinn hadde 3 % av elevene skulket mer enn 5 dager siste måned. Det er vanlig å skille mellom skoleskulk og skolevegring. Mens skulk handler om elever som ikke vil delta i undervisningen, så dreier vegring seg om barn og unge som ikke våger å gå på skolen. Effektive tilnærmingsmåter til skoleskulk og skolevegring kan være noe forskjellig. Det er derfor viktig å presisere at denne artikkelen handler kun om skoleskulk. 

Med utgangspunkt i et konkret forskningsprosjektet som ble gjennomført skoleåret 2007-2008, settes skoleskulk inn i en sosialøkologisk forståelsesramme. Deretter presenteres og eksemplifiseres en modell for problemløsende samarbeid mellom skole og hjem. Til slutt drøftes PP-tjenestens rolle i forebygging av skulking.

År: 2009 Av: Terje Overland
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)