Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1cnsoc
(Skriv inn koden over.)

 

Samme risiko - ulikt utfall. Barn av rusmisbrukende foreldre

Forfatter: Trine Waaktaar, forsker RBUP Øst og Sør (2011)

Noen barn klarer seg bra på tross av at de har vokst opp med foreldre som misbruker alkohol. Andre barn får store problemer. Hvorfor er det slik?

I denne artikkelen skal vi se på hva man vet om årsakene til at det er så stor variasjon i utfall hos barn og unge som har vokst opp med rusmisbrukende foreldre.

 

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) (Torvik, 2011) finner at en betydelig antall barn og unge i Norge lever under omsorg av foreldre som har et rusproblem og/eller som sliter med psykiske vansker. Forekomsttallene for å vokse opp med alkoholmisbrukende foreldre varierer noe avhengig av hvordan man definerer rusmisbrukets alvorlighetsgrad, men estimatene ligger mellom 2.7% - 8.3% av alle norske barn, dvs. mellom 30.000 – 90.000 barn.

 

Rusmisbruk hos en forelder kan ha store implikasjoner for barna og familiesituasjonen som helhet. Det kan påvirke barnas forutsigbarhet i hverdagen, prege familieritualer og sammenkomster, rollefordeling og kommunikasjonen familiemedlemmene imellom, familiens sosiale liv og økonomi. I tillegg øker sannsynligheten for at det kan oppstå stressende situasjoner og enkelthendelser, som vold, sykdom, ulykker, psykisk mishandling og vanskjøtsel.

 

En rekke studier har vist at det er en sammenheng mellom å vokse opp med rusmisbrukende foreldre og det å utvikle problemer senere (Cranford, Zucker, Jester, Puttler, & Fitzgerald, 2010; Macleod et al., 2008; Marmorstein, Iacono, & McGue, 2009; Schepis et al., 2008; Staroselsky et al., 2009). Det kan dreie seg om både atferdsvansker, emosjonelle vansker, skoleproblemer, sosiale vansker, venneproblemer og eget rusmisbruk (Velleman, 2007). Forskerne fra FHI (referert ovenfor) viser til studier som anslår at om lag 1/1000 barn fødes med vansker relatert til at de har vært utsatt for alkohol i svangerskapet. I tillegg er det en forhøyet risiko hos gruppen barn som har foreldre med psykiske/alkoholrelaterte problemer for også senere i livet å oppleve flere alvorlige livshendelser, vold og overgrep.

 

Konsekvensene for barna kan altså være alvorlige. De konkrete risikoanslagene varierer mellom studier. Folkehelseinstituttet angir et mediantall på 2,3 ganger forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker, og noe over en fordobling av risiko for selv å utvikle rusproblemer dersom man har en forelder som er rusmisbruker (Torvik, 2011). På befolkningsnivå viser FHI’s beregninger at mellom 2 % og 11 % av barn og unges psykiske lidelser og barnevernstiltak kan tilskrives foreldres alkoholmisbruk.

 

Samtidig er det verdt å merke seg den andre siden av disse klart forhøyede risikotallene, nemlig at de fleste barn som utvikler psykiske lidelser ikke har foreldre med rusmisbruksproblemer, og at de fleste av de som vokser opp med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre vil klare seg bra på tross av de store belastningene det kan innebære. Noe har sikkert sammenheng med at foreldrenes vansker ikke er så omfattende at det går ut over deres evne til å vise barna den omsorgen  de trenger. Men selv i gruppen barn der foreldrenes fungering er alvorlig preget av rusmisbruk vil mange klare seg uten å selv å utvikle rusmisbruksproblemer eller andre psykiske lidelser. Det er m.a.o. ikke er noen enkel rekke av årsak-virkning i forholdet mellom det å ha en rusmisbrukende foreldre og utfall på barnet. Hvordan kan vi forklare den store variasjonen i reaksjoner på denne typen store livsbelastninger?

År: 2011 Utgiver: RBUP Øst og Sør Av: Trine Waaktaar
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)