Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6k31ij
(Skriv inn koden over.)

 

Rusmiddelpolitikk – Fremskrittspartiet

 Forebygging.no har invitert de største politiske partiene i Norge til å skrive kronikk om rusmiddelpolitikk. Kari Kjønaas Kjos, fra Fremskrittspartiet, har benyttet anledningen til å løfte frem noen standpunkt som FrP mener er viktig i norsk ruspolitikk.

Vi vet at grunnmuren i våre liv legges når vi er små barn. Det vi opplever og måten vi blir behandlet på, preger og former oss. På godt og vondt. Skader som skjer i barndommen kan skape problemer og utfordringer, resten av livet. Derfor er Fremskrittspartiet (FrP) og jeg opptatt av barns oppvekst. Det holder ikke å se barna. Vi må også handle når vi oppdager omsorgssvikt, rus, psykiske plager og lidelser hos foreldrene, mobbing i skolen og når det gjelder lese- og skrivevansker. Å vokse opp er krevende, og alle må bidra for å bygge en solid grunnmur. Vi trenger økt fokus på dette blant barnehagepersonell, læreren, naboen, fritidsklubben, helsesøster og fastlegen. Alle må gjøre sin del.

Vi vet at de som blir mobbet i skolen, ofte sliter på mange forskjellige områder, ofte resten av livet. Mobbing er altså direkte ødeleggende. Men vi vet også at en del av de som mobber, faktisk er et offer selv. Svært mange unge som har vondt i sjelen, begynner og ruse seg. Det er en flukt fra alt det vonde, fordi det å ha konstant vondt, eller være konstant redd eller føle seg verdiløs, er smertefullt. Rusen gir dem litt fri fra tankekjøret.

Vi vet altså mye om hva som skader følelsene og tankene, og hva som kan føre til rusmisbruk. Og vi vet mye om hvordan folk ønsker å bli møtt, og hva de ønsker av oppfølging og behandling. FrP er opptatt av mangfold, åpenhet, brukermedvirkning og valgfrihet. Ikke minst erkjenner vi at alle mennesker er forskjellig og har ulike behov.

Vi vet også at det å snu holdninger tar lang tid. Vi har i årevis jobbet systematisk for å få ned andelen røykere. Holdningskampanjer og ikke minst forebyggende arbeid i skoler, gjennom f.eks skoleprogrammet FRI, har gjort at andelen røykere går nedover, år for år. Det er ikke lenger «in» å røyke, noe som er det sterkeste virkemidlet vi har. «Alle» vet nå hvor skadelig røyken er, og det gir resultat.

Andelen unge mennesker som drikker alkohol går nedover, og ungdommene starter senere med alkohol. Dette til tross for at tilgjengeligheten aldri har vært større. Dette handler igjen mye om trender og holdninger. FrP mener fortsatt at vårt viktigste virkemiddel er å gi befolkningen kunnskap om avhengighet, skadeomfang, samt farene ved å blande alkohol og medisiner. Gode holdninger, forebygging, kunnskap og gode liv ser FrP på som viktige elementer. Vi er mer bekymret for de som hamstrer alkohol foran helligdager, i redsel for å gå tom. Store lagre hjemme, kan fort medføre økt bruk. Fremskrittspartiet støtter derfor ikke innstramminger eller økte avgifter som vil medføre økt grensehandel og svart handel av alkohol.

Et nytt fokus har oppstått, og det handler om eldres bruk av alkohol i kombinasjon med medikamenter. Dette handler om å døyve tapet av en partner, for å lindre smerte, for å få bort depressive tanker, for å få sove – eller rett og slett fordi en kan - økonomisk sett. Kartlegging av medikamentbruk hos eldre viser en dramatisk økning. Få er klar over at alkohol er farlig sammen med medikamenter, og at alkohol virker negativt inn på 60 ulike helsetilstander. For mange eldre som oppsøker lege eller innlegges i sykehus, utgjør alkoholbruken en vesentlig del av sykdomsbildet.  Det vil være en viktig forebyggende arena i fremtiden og ha fokus også på eldre mennesker, og da særlig de som lever helt alene.

FrP har i regjering prioritert psykisk helse og rus høyt. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal forebygge bedre og gi raskere hjelp. FrP vil arbeide videre for at tjenestene til personer med psykisk helse- og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede. Den gylne regel skal videreføres, med krav om høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helse.

Opptrappingsplanen for rus, hvor kommunene gis 2,4 mrd for oppfølging der folk bor, er et viktig verktøy i kampen mot rusavhengighet. Den største utfordringen vår er å få kommunene med. Vi har gitt de pengene, og vi har gitt de virkemidlene.

Debatten om legalisering eller avkriminalisering har foregått i noen år nå. Et lite antall mennesker har vært veldig synlig i debatten. Motstanderne har vært mer lavmælt, da de har oppfattet debattklimaet som belastende å delta i. Jeg har mottatt svært mange henvendelser fra tidligere rusavhengige og ikke minst pårørende, som er sterkt bekymret for utviklingen som nå skjer. Også i Fremskrittspartiet gikk denne debatten i forbindelse med programarbeidet. Høringsutkast ble diskutert og votert over i fylkene, og punktet om å avkriminalisere eller legalisere fikk så liten støtte at det aldri kom helt til Landsmøte for debatt og votering. Redselen for at terskelen for å begynne med rus skulle bli lavere for våre unge, veide tyngst. Men også det at vi allerede i dag har tiltak fremfor straff for unge som tas for første gangs bruk eller besittelse, samt at vi har tilbud om behandling fremfor soning, var argumentene som gikk igjen.

Så da står vi igjen med at det viktigste for oss er forebygging. I fjor lanserte Helse- og omsorgsdepartementet sammen med KS program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet skal hjelpe kommuner til å utvikle og spre gode metoder for å fremme psykisk helse og lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Derfor foreslår vi et tilskudd til folkehelseprogrammet på 71,3 millioner kroner i 2018.

H/FrP-regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere stillinger i tjenestene, og til at tilbudet er blitt mer tilgjengelige for barn og unge. Også for 2018 øker bevilgningen, begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Satsingen åpner for at kommuner kan prioritere helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og barn og unge ytterligere.

Alkohol og narkotika har ødelagt mange liv og mange familier, og vil dessverre fortsette å gjøre det. Men vi vet mer enn noen gang hva som kan forebygge, viktigheten av å komme tidlig inn og betydningen av riktig oppfølging. Vi vet også nå at pårørende lider mye, og at de blir syke av å stå i sin hverdag. Derfor har vi gitt pårørende mye oppmerksomhet de siste årene, og FrP har sørget for å gi pårørende rettigheter til bistand og oppfølging.

Vi vet også at frivilligheten yter uvurderlig bidrag, derfor vil vi fortsette å støtte sterkt opp om frivilligheten og deres egenart.

FrP har følgende mål for rusfeltet: bedre folkehelse, tidlig innsats, å bryte sosial negativ arv, bedre oppfølgingen, kortere ventetid og bedre kvalitet i behandlingen og et sammenhengende behandlingsforløp. 

År: 2018 Av: Kari Kjønaas Kjos, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, 1.nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)