Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 77t734
(Skriv inn koden over.)

 

Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

Metode

Søk etter litteratur ble utført i februar 2016. En bibliotekar søkte i 11 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser fra år 2000 til februar 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Litteratursøket ga 3459 unike referanser.

Kun 1 relevant studie ble inkludert. Denne studien var en randomisert kontrollert studie som evaluerte en rådgivningsmetode for barn og unge, kalt «Counceling in dialogue». Metoden tok sikte på å øke kvaliteten på rådgivning samt barn og unges deltakelse i beslutninger (brukermedvirkning). Det er uklart om barna var i institusjon.  

Vi fant også 19 andre publikasjoner som muligens kan være relevante selv om de ikke møtte inklusjonskriteriene.

Det fins begrenset internasjonal dokumentasjon om effekten av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge. I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type basert på sammendragene.

År:
2016

Utgiver:
Folkehelseinstituttet

Av:
Nanna Kurtze, Jose Francisco Meneses

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer