Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q22eo8
(Skriv inn koden over.)

 

Oppsummert forskning om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrep

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Hovedfunn

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere studier om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrep.

 

Metode

Søk etter litteratur ble utført i juni 2016. En bibliotekar søkte i 12 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser fra år 2000 til juni 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi utførte metodisk kvalitetsvurdering og hentet ut beskrivende data fra inkluderte systematiske oversikter.

 

Resultater

Vi inkluderte 19 oversikter: 8 systematiske oversikter og 11 ikke- systematiske oversikter. Resultatene fra de 8 inkluderte systematiske oversiktene var:

  • Metodologisk kvalitet på de systematiske oversiktene varierte mellom lav og moderat.
  • De fleste av studiene var utført i USA blant gutter.
  • Forfatterne av 5 oversikter konkluderte med at det ser ut til å være positiv effekt av:

-   skolebaserte tiltak på vold mot partner og aggressiv/ voldelig atferd mot andre unge

-   terapeutisk fosteromsorg på vold mot andre unge

-   kognitiv atferdsterapi og sammensatte tiltak på voldelige, kriminelle handlinger blant ungdomskriminelle

  • Forfatterne av en oversikt konkluderte med at det er negativ effekt av tiltak som støtter overføring av ungdomskriminelle til vanlig fengsel på ungdoms kriminelle handlinger.

Forfatterne av en oversikt trakk ingen konklusjoner mens den siste konkluderte med at det mangler dokumentasjon angående effekt av internett-baserte tiltak på voldelige handlinger

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Av:
Jose Francisco Meneses, Rigmor C. Berg, Lien Nguyen

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer