Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 686ng7
(Skriv inn koden over.)

 

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015

Den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2015 blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser at det er en positiv utvikling på flere områder. Samtidig er det, som tidligere år, fortsatt en stor andel pasienter som rapporterer dårlige erfaringer på flere områder.

Pasientene rapporterte best erfaringer med:

 • Måten de ble tatt imot på ved institusjonen
 • Å bli møtt med høflighet og respekt
 • Å føle seg trygg ved institusjonen

 

Områder med dårligst resultater var:

 • Utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
 • Hjelp med fysiske eller psykiske plager
 • Tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
 • Aktivitetstilbudet ved institusjonen
 • Muligheten for privatliv
 • Forberedelse til tiden etter utskrivning
 • Samarbeid med pårørende

 

Også svarene på spørsmålene som dreide seg om oppfølging/ettervern etter utskrivning og tidligere hjelp fra kommunen er områder med dårlige resultat.

Det er en positiv utvikling over tid på noen spørsmål:

 • Måten pasientene blir tatt imot på ved institusjonen
 • Tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet
 • Kontinuitet, dvs. at en fra behandlerne/personalet har hatt hovedansvaret for pasienten
 • At pasientene blir møtt med høflighet og respekt
 • Innflytelse på behandlingen

 

Av de tre pasienterfaringsindikatorene i dette materialet; «Behandlingen og behandlerne», «Miljøet» og «Utbytte», viser resultatene for 2015 at pasientene rapporterer best erfaringer med «Miljøet». «Behandlingen og behandlerne» er den indikatoren som oppnår lavest skåre, men er samtidig den eneste indikatoren hvor det er en positiv endring over tid.

Utgiver:
Kunnskapssenteret

Av:
Haugum M, Holmboe O, Iversen HH, Bjertnæs ØA

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer