Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: bc5500
(Skriv inn koden over.)

 

Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt

Denne systematiske kunnskapsoversikten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen?

Forskningen skiller mellom positivt og negativt stress og påpeker at det er nødvendig å være litt stresset for å kunne prestere. Derfor blir det vanskelig å se for seg en skole helt uten stress. Studiene viser hvor viktig det er at elevene har nødvendige ressurser og strategier, for å kunne håndtere egne og andres forventninger og den opplevelsen av stress som disse forventningene kan skape. Elever som har strategier for å håndtere stress har også bedre forutsetninger for å utnytte de positive sidene ved stress, samtidig som de kan beskytte seg mot de negative.

Ettersom det er godt dokumentert i forskning at langvarig negativt stress kan ha alvorlige helsekonsekvenser, er det imidlertid viktig at lærere og skoleledere gir oppmerksomhet til den gruppen elever som både rapporterer om mye stress og hyppig forekomst av psykiske helseplager. Skolen må ta helseklager fra elevene på alvor og sørge for variasjon i skoledagen. Stress som skyldes opplevd press fra skolen kan også virke inn på elevenes prestasjoner og søvnkvalitet.

Barn og unge som opplever vanskelige eller konfliktfylte sosiale relasjoner vil ofte reagere med stress, og derfor er det særlig viktig at de opplever støttende relasjoner i skolen. Det ser ut som om jenter er mer avhengige enn gutter av å ha gode sosiale relasjoner i og utenfor skolen. Samtidig kan det virke som om jenter stresser hverandre. Kjønnsforskjellene ser ut til å handle om jenters holdninger til egne prestasjoner, opplevd forventningspress og ubalanse mellom innsats og belønning. Ved å ta elevene på alvor, sikre at de blir hørt og sørge for en variert skoledag med god undervisning kan skolen unngå at det utvikler seg en stresskultur.

Forskerne påpeker at høye skolekrav kan gjøre elevene engasjerte i skolearbeidet eller føre til utbrenthet og depresjon, og at kvaliteten på undervisningen og elevenes læringsmiljø har mye å si for utfallet. Det er et lederansvar å passe på at elevenes læringsmiljø er sosialt og faglig produktivt, og det pedagogiske målet må være at elevene skal være glade, aktive og engasjerte i timene. Det ser ut som om engasjement i skolearbeidet og en opplevelse av selvkontroll kan virke beskyttende mot stress og utbrenthet. Elever kan oppleve lekser som stressende fordi lekser kan ta av tid de ellers kunne ha brukt til sosiale aktiviteter. Derfor har det betydning om de gjør lekser alene eller sammen med klassekamerater og om leksene oppleves som læringsfremmende. 

Fire områder er viktige for å motvirke stress i skolen: 1) Undervisningen må være engasjerende, elevene må føle seg utfordret, aktive glade å kompetente; 2) Elevene må oppleve et sosialt og trygt læringsmiljø hvor de får arbeide utforskende; 3) Arbeidsbelastningen må være jevn og skolen må vise elevene hvordan de skal sortere og prioritere oppgaver; 4) Skoleleder og lærere kan bidra til å unngå at det utvikler seg en stresskultur ved å ha en bevisst holdning til hvordan prestasjonsforventninger kommuniseres.

 

Teksten er hentet fra presentasjonen av rapporten på hjemmesiden til Kunnskapssenter for utdanning. Derfra kan du laste ned rapporten. 

År: 2017 Utgiver: Kunnskapssenter for utdanning,
Norges forskningsråd (2017) Av: Sølvi Lillejord, Kristin Børte, Erik Ruud og Konrad Morgan
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)