Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 65013b
(Skriv inn koden over.)

 

Steg for steg

Undervisningsopplegget Steg for steg har til hensikt å redusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barnas sosiale kompetanse. Det gjøres ved å øve opp ferdigheter på tre hovedområder: empati, impulskontroll/problemløsning og mestring av sinne. 

Kilde: "Forebyggende innsatser i skolen" (2006:45-47)

Skoleslag/årstrinn; Barnehage og grunnskole (1.-7. trinn). Programmet er tilpasset med egne pakker for barnehagen, 1.–4. trinn og 5.–7. trinn. 

Utgiver; Nasjonalforeningen for folkehelsen. Originalversjonen er amerikansk og heter “Second Step” og ble utviklet av Committee for Children i USA. Nasjonalforeningen for folkehelsen har oversatt og tilpasset den til norske forhold. 

Materiell 

  • Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. Barnehagen. 
  • Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. 1.–4. klasse. 
  • Undervisningsopplegg for å auke barns sosiale kompetanse. 5.–7. klasse. 
  • Personalveiledning - barnehagen 
  • Lærerveiledning Steg for steg 1.-7. klasse. 

Undervisningspakken består av plansjer, lærerveiledninger, CD, video, plakater og Steg for steg-materiellboks. Plansjene er i A3-størrelse med foto på den ene siden og veiledning til læreren på den andre. I lærerveiledningen er forankring og bruk av undervisningsopplegget beskrevet. I tillegg er det forslag til aktiviteter, sanger og bøker. Videoen med begrunnelse og erfaring fra Steg for steg kan brukes til opplæring av lærerkollegiet og eventuelt til foreldreutvikling. Plakatene tar for seg problemløsning og mestring av sinne-teknikkene. Innholdet er satt sammen slik at det på hvert trinn arbeides med de tre hovedområdene empati, impulskontroll/problemløsning og mestring av sinne. Men innen disse tre områdene er det en progresjon på ulike trinn. 

Kostnader og tidsbruk 

Materiellet har en fast innkjøpspris. Det antas at man bruker opplegget i barnehagen over 23 uker og i skolen over 20-30 uker. I veiledningen blir det anbefalt at gruppen har en leksjon i uken. Det er ikke et krav om at barnehagene og skolene deltar på kurs for å bestille og bruke Steg for steg, men det anbefales. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utdannet kursledere som tilbyr kurs tilrettelagt for den enkelte skoles/kommunes behov. De anbefaler at ansatte i SFO, foreldrerepresentanter m.fl. deltar. 

Målgruppe; Undervisningsopplegget retter seg mot barn i barnehagen og grunnskolens 1. til 7. trinn.

Mål 

Steg for steg har til hensikt å lære barn prososiale ferdigheter og redusere impulsiv og aggressiv atferd. Denne overordnede hensikten med programmet bygger på følgende målsettinger: 

  1. Øke barns evne til å: 1) forstå egne og andres følelser, 2) ta andres perspektiv og 3) vise medfølelse og omtanke for andre 
  2. Redusere barnas impulsive og aggressive atferd ved å 1) bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner 2) trene på sosiale ferdigheter 
  3. Dempe barnas sinnereaksjon ved å 1) få barna til å bli oppmerksomme på hva som gjør dem sinte 2) få dem til å legge merke til hvordan sinnet føles 3) lære dem å bruke teknikker for å dempe sinnet 

Arbeidsmåter og aktiviteter 

Steg for steg er delt opp i leksjoner som gjennomføres på 30 til 45 minutter. I leksjonen ligger det et forslag til samtale som tar 10- 20 minutter, og som etterfølges av rollespill eller aktiviteter. De siste fem minuttene brukes til avrunding og overføring til praksis. I veiledningen er det angitt forslag til hvordan ferdighetene kan overføres til lek i barnehagen, på skolen, i hjemmet og lignende. Det er lagt opp til at programmet kan anvendes både som leksjoner, når det oppstår ledige øyeblikk, og i praksis. Leksjonene innebærer samtaler i grupper, og en kan selv velge størrelsen på gruppene. I veiledningen for skolen anbefales det at undervisningsopplegget tas i bruke på alle trinn det er beregnet for. Videre anbefales det at kontaktlæreren har hovedansvaret for gjennomføring av opplegget. Et minimum er at to i personalgruppen må arbeide med opplegget. 

Teoretisk/empirisk grunnlag 

Programmet bygger i stor grad på forskningsbasert kunnskap om empati, impulskontroll og mestring av sinne. Programmet er faglig fundert og har forankring i atferdsteori. 

Implementeringsstrategier 

Programmet har enkel strategi for implementering. Det er utarbeidet lærerveiledning med råd om hvordan undervisningsopplegget kan gjennomføres. I tillegg er det en veiledning til hver leksjon på plansjenes bakside. Den primære implementeringsstrategien er opplæring av personalet, men det er ikke et krav. På skolenivå er det både mulig at hele skolen bruker programmet, og at enkeltlærere eller grupper av lærere gjennomfører opplegget. 

Det er foretatt en kvalitativ implementeringsstudie (Larsen 2005) som har vurdert hvilke organisatoriske og individuelle faktorer som påvirker implementeringen og bruken av Steg for steg i skolen. Hensikten er også å evaluere hvilken betydning implementeringskvaliteten har for resultatene på skolene, men denne studien omfatter ikke resultater på elevnivå. Studien anbefaler sterkere teoretisk grunnlag for opplegget og sterkere krav om opplæring i bruk av materiellet. Videre viser studien at der undervisningsopplegget ble implementert skoleomfattende, viste lærerne best gjennomføringsevne og større lojalitet til opplegget enn på skoler som brukte programmet nå og da. 

Undervisningsopplegget Steg for steg er solgt i et stort opplag, og ca 65 % av skolene har det. Hvor mange skoler som bruker det aktivt, finnes det ingen oversikt over. Undervisningsopplegget er også tatt i bruk i andre land. Det er kjent at programmet er i bruk i de nordiske landene og originalversjonen ”Second Step” brukes i USA. 

Evaluering 

Universitet i Bergen har iverksatt en evalueringsstudie om bruken av Steg for steg i norske skoler. På det nåværende tidspunkt foreligger det kun en casestudie om implementering av opplegget ved fire norske grunnskoler (Larsen 2005), slik det er referert til ovenfor. Vi har derfor måttet vurdere evalueringen på bakgrunn av studier foretatt i USA. 

Det er foretatt ulike evalueringer av resultatene av opplegget i USA (Grossmann 1997, Sandèn og Sylwan 2003, Spargue m.fl. 2001, Taub 2001, Frey 2005). Flere av disse omfatter resultater på elevnivå der en intervensjonsgruppe og en sammenligningsgruppe blir målt før og etter at intervensjonen har blitt gjennomført. Flere av disse er supplert med lærervurderinger. En studie omfatter afroamerikanske elever, mens en annen studie kombinerer Steg for steg med en annen intervensjon. De amerikanske studiene viser derfor til ulike resultater. Det generelle bildet er at undervisningsopplegget gir positive resultater når det gjelder elevenes sosiale kompetanse, samt noen sider av elevenes prososiale atferd, særlig når elevene ikke allerede har utviklet antisosial atferd. 

Evalueringene i Norge viser at opplegget kan gi gode resultater dersom skolene følger de anbefalte implementeringsstrategiene ved å forankre opplegget på skolenivå over tid. Videre at man vektlegger opplæringen av ansatte i institusjonene, som også skal ha ansvar for implementering og gjennomføring av programmet. Vi vurderer derfor at programmet har god sannsynlighet for å gi resultater i å utvikle generell sosial kompetanse. 

Vurdering 

Steg for steg bygger på en teoretisk tilnærming som gir støtte til antakelser om positive resultater av programmet. Innholdet og aktivitetene i programmet har sammenheng med dette teoretiske kunnskapsgrunnlaget. Forankringen er dokumentert i veiledninger og plansjer. I Norge foreligger ikke evalueringen med en design som kan dokumentere effekter på aktuelle resultatområder. Forskergruppen kjenner til at det er iverksatt en slik studie, men den foreligger ikke på det nåværende tidspunkt. 

Anbefaling; Programmet vurderes å tilhøre kategori 2: Program med god sannsynlighet for resultater. De utenlandske studiene viser til positive, dokumenterte resultater, men blant annet fordi undervisningsopplegget er tilpasset norske forhold, synes det vanskelig å kunne konkludere på bakgrunn av disse studiene.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)