Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0mux21
(Skriv inn koden over.)

 

Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering

Bakgrunnen for rapporten er Barne- og likestillingsdepartementet` s ønske om mer systematisert kunnskap om følgene av å vokse opp i en familie med svak økonomi.

Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av oppvekst i lavinntektsfamilier, med en hovedvekt på forskning som er relevant for norske forhold. Her presenteres forskning som kan sannsynliggjøre og forklare hvordan oppvekst i familier med begrensede økonomiske ressurser påvirker barn og unges livssjanser på kort og lang sikt. Barnefamilier med lavinntekt er i stor grad et storbyfenomen, hvert tredje barn som vokser opp i ved­varende lavinntekt bor i en av landets seks største byer.

Rapporten identifiserer tre overordnede teorier om mulig sammenheng mellom oppvekst i lavinntektsfamilier og uheldige utfall: investerings­hypotesen, familiestress-hypotesen og hypotesen om bakenforliggende kjennetegn.
I tråd med den rådende forståelsen av at både årsaker til og konse­kvenser av oppvekst i lavinntekt er svært komplekse, fokuserer rapporten på utfall og forklaringer innenfor flere felt: familieforhold og samspill i fami­lien, sosial deltagelse og relasjoner til jevnaldrende, kriminalitet, utvikling, utdanning og overgang til voksenroller, helse, helseatferd, nærmiljø og bo­forhold samt intergenerasjonelle overføringer av muligheter og hindringer.

Det aller meste av den identifiserte forskningen i denne gjennomgangen støtter en antagelse om at lengre eksponering for fattigdom og lavinntekt, herunder også langvarig sosialhjelpsmottak i husholdet, ustabil og uforutsigbar inntaket fører til økt risiko for uheldige utfall gjennom barndom, ungdomstid og inn i voksen alder.

Mye av forskningen viser at den relative betydningen av andre sosio­økonomiske mål enn inntekt, for eksempel foreldres utdanningsnivå, har større betydning for å forklare uheldige utfall på en rekke områder. Dette kan bety at man for å utvikle god politikk og tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av oppvekst i lavinntektsfamilier må benytte helhetlige strategier.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

År: 2018 Utgiver: NOVA Av: Christer Hyggen, Ingar Brattbakk og Elling Borgeraas

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)