Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u7x6m0
(Skriv inn koden over.)

 

Forebyggende programmer for barn av foreldre med stemnings og/eller angstlidelser: Systematisk oversikt over programmer og metaanalyse av effekt

NORSK SAMMENDRAG
Oversatt av: Dr. Solfrid Raknes

Originaltittel:
Prevention programmes for children of parents with a mood/anxiety disorder: Systematic review of existing programmes and meta‐analysis of their efficacy

Formål: Å systematisk beskrive karakteristika og teknikker ved forebyggende programmer for barn av foreldre med stemnings og/eller angstlidelser. I tillegg ble rekrutteringsprosedyrer og -vanskeligheter identifisert, og en metaanalyse gjennomført for å undersøke effekt av programmene.

Metode: Randomiserte og kontrollerte studier som måler effekt av forebyggende programmer for barn (6-25 år) av foreldre med stemnings- og/eller angstlidelser ble inkludert. Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i PubMed, PsychINFO og CENTRAL fra de første relevante studier på området frem til mars 2019. Videre ble program-manualer knyttet til programmer identifisert som forebyggende ble søkt innhentet for innholdsanalyse.

Resultat: 22 artikler som inneholdt åtte unike forebyggende programmer som involverte 1325 individer ble identifisert. Programmene varierte i antall og type anvendte teknikker, men alle ga psykoedukasjon. Resultatene tydet på at rekruttering via klinikere var mer vellykket enn rekruttering via helse-databaser. Metaanalysen fant en signifikant forskjell i risiko i favør av forebyggende programmer på risiko for utvikling av depresjon/angst-lidelser hos barn på kort sikt (9-18 måneder oppfølgning;  RR = 0.37, 95% CI [0.21; 0.66]), langtids oppfølgning (24 måneder eller lenger; RR = 0.71, 95% CI [0.57; 0.87], på symptomnivå hos barna ved første post-test (SMD = −0.19, 95% CI [−0.36; −0.02]) og ved 12‐måneders oppfølgning (SMD = −0.31, 95% CI [−0.57; −0.06]).

Konklusjon: De forebyggende programmene kombinerte psykoedukative elementer med ferdighetstrening og/eller kognitive atferdsterapeutiske elementer. Rekrutteringsprosedyren og innholdet i programmene var noen ganger utilstrekkelig beskrevet. Uansett virket programmene å ha effekt, et funn som indikerer behov for videre studier av hvordan programmene faktisk virker, og for hvem.

Praktiske implikasjoner

-          For barn av foreldre med stemnings og/eller angstlidelser tyder det på at forebyggende intervensjoner har forebyggende effekt på disse lidelsene.

-          Tilgjengelige forebyggende intervensjonsprogrammer fokuserer mest på psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og familieprosesser.

-          Mer innsats bør gjøres for å beskrive forebyggende intervensjoner slik at de enkelt kan implementeres i praksis.

-          Videre studier bør undersøke hvorfor og for hvem forebyggende intervensjoner for barn av foreldre med stemnings og/eller angstlidelser har effekt.

År: 2021 Av: Petra Havinga, Dominique F. Maciejewski, Catharina A. Hartman, Manon H.J. Hillegers, Robert A. Schoevers, Brenda W.J.H. Penninx

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)