Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 62v05b
(Skriv inn koden over.)

 

Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

Covid-19-pandemien og påfølgende nedstengning av samfunn, smittevernstiltak, arbeidsledighet og usikkerhet har rammet hele befolkningen. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken måte pandemien har rammet barn og unge, på kort og lang sikt. Det er viktig å få kartlagt den kunnskapen vi har om dette per i dag slik at nødvendige tiltak kan iverksettes og anbefalinger gis.

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å kartlegge den foreløpige forskningen av koronapandemiens konsekvenser for barn og unge. Det var kort tidsfrist, og denne kunnskapsoppsummeringen er derfor en hurtigoversikt, dvs. en systematisk oversikt utført på kortere tid og med forenklede steg.

Oppdraget var å kartlegge og hente ut resultater fra studier publisert om covid-19-pandemiens og samfunnsnedstengningens følger for barn og unge. Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

Forskerne utførte et systematisk litteratursøk og vurderte 3623 referanser, derav 292 relevante fulltekster. De inkluderte 93 unike studier fra OECD-land (11 studier fra Norge og Danmark). Studiene hadde primært samlet data under første nedstengning. Studiene ble kategorisert i seks hovedtema: familieforhold, sosial helse, psykisk helse, bruk av hjelpetjenester, læring og ut-vikling knyttet til skolegang, samt kosthold, søvn og fysisk aktivitet.

Resultatene fra studien kan tyde på en betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling av barn, noe som kan tyde på at det under covid-19-pandemien/nedstengningen var mange barn og unge som ikke ble fanget opp av tjenestene og mottok nødvendig hjelp. Videre rapporterte mange barn og unge savn etter venner og det sosiale miljøet på skolen, men noen opplevde også en lettelse ved mindre stress og mindre sosialt press. Digital kontakt med venner og bruk av digitale og sosiale medier økte.

Det var en mulig negativ utvikling i psykisk helse på noen områder, og særlig for noen grupper. Nedstengning av hjelpetjenester førte bl.a. til manglende støtte til funksjonshemmede barn. Resultatene tydet på at fysisk aktivitet gikk ned blant ungdom, mens det var større variasjon blant barn. Skolestengning og overgang til hjemmeskole viste delte erfaringer blant elever, foreldre og lærere. Sosioøkonomiske forskjeller ble muligens forsterket. Noen sårbare/utsatte grupper pekte seg ut.

 

Les hele rapporten >> Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

 

Denne teksten er i hovedsak hentet fra hovedbudskapet og konklusjonen i rapporten (s. 6 og 76).

År: 2021 Av: Heid Nøkleby, Rigmor C Berg, Ashley E Muller, Heather MR Ames Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)