Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: hrm3m2
(Skriv inn koden over.)

 
Bokomtale

Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle

«Børn med medfødte alkoholskader» er en forholdsvis lettlest bok med mange konkrete råd om hvordan gi hjelp og tilrettelegge hverdagen for barn og unge med alkoholskader. Forfatterne sier at hensikten med boka er å gi omsorgspersoner og profesjonelle hjelpere en forståelse for barnas behov. Gjennom faglige råd ønsker de å kunne bidra til å skape en enklere hverdag, og avverge konflikter i de nære relasjonene rundt barna.

Boka er skrevet på dansk, men den har et enkelt språk, og innholdet er tydelig og lett å forstå. Forfatterne, Inger Thormann (psykolog) og Marchella Broccia (lege), har mange års klinisk erfaring med barn som er utsatt for omsorgssvikt og barn med alkoholskader. Broccia er også forsker på fagfeltet.

Det første som slo meg da jeg leste denne boka er hvor omfattende skader og konsekvenser alkoholinntak i svangerskapet kan påføre barn. Overskriftene i kapitlene er aktuelle og utfordrende temaer for barn med alkoholskader: sykdom (abstinenser, hjerneskade, ytre og indre misdannelser), søvn, spising, utvikling, tale og språk, sansing, læring, atferd, vennskap, familieforhold og ungdomstid. Selv om barn med alkoholskader har ulik grad av utfordringer, er alkoholskadene i hjernen uopprettelig. Forfatterne understreker at alle barn kan utvikle seg, men utviklingen går ofte mye langsommere hos dem enn hos andre barn. De beskriver også litt om barnas opplevelse av å være annerledes, noe som er et ekstra sårbart og viktig tema i oppveksten.

I hvert kapittel innledes avsnittene med et spørsmål som er relevant å undre seg over for omsorgspersoner. For eksempel i kapittelet om søvn: Hvorfor sover mit barn dårligt? Hva kan hjælpe mit spædbarn til lettere at falde i søvn? Hvordan kan førskolebarnet hjælpes til en god søvn? Hvordan vet jeg om mit barn sover nok? Hvert kapittel avsluttes med konkrete tips om hva man kan gjøre, presentert med korte setninger i kulepunkter. Dette gjør boka oversiktlig og konkret.

Den andre tanken jeg fikk var at det må være krevende å være omsorgsgiver for barn med omfattende alkoholskader. Forfatterne viser hvor viktig det er å ligge i forkant og planlegge detaljer i hverdagen. Gode rutiner er betydningsfullt for de fleste barn, men for barn med medfødte alkoholskader kan forutsigbarhet være helt avgjørende for at barnet kan oppleve trygghet, kunne forstå og bli forstått, samt fungere i normale hverdagsaktiviteter. Gjennom hele boka øser forfatterne ut av sine praktiske og kliniske kunnskaper med konkrete, enkle forslag til håndtering av viktige detaljer i ulike livssituasjoner. Større temaer som manglende adferdsregulering, vansker med overføring av handlingsmønstre, ukritiske holdninger og utfordringer med impulskontroll, viser at både barna og deres omsorgspersoner kan ha svært utfordrende hverdager. Forfatterne oppfordrer omsorgspersonene gjennom hele boka til å få hjelp av profesjonelle fagpersoner når det trengs. Bokas råd fremstår dermed ikke som lettkjøpte løsninger i en komplisert livssituasjon.

I de tre siste kapitlene vender forfatterne seg til foreldre og omsorgspersoner. Foreldres reaksjoner som skam, skyld, strev og å ta vare på seg selv blir berørt. Deretter følger en kort beskrivelse av hvordan man kan hjelpe barn og ungdom via spedbarnsterapi. Til slutt presenteres en sårbarhetsmodell, som brukes i arbeidet med alkoholskadde mennesker.

Dette er først og fremst en liten, praktisk håndbok. Det er mange av temaene jeg som fagperson skulle ønske var mye mer utfyllende. Samtidig er denne boka ypperlig til å få litt basiskunnskap om alkoholens skadevirkninger og konsekvenser. Både for foreldre og fagpersoner er dette en nyttig bok. Ikke minst vil jeg anbefale den til alle som kjenner noen som har alkoholskadde barn. Jeg tror at de tanker og fordommer man kan få i møte med barn som fremstår som «uoppdragne, ukritiske og vanskelige» med tilhørende «mislykkede» omsorgspersoner, vil endre seg etter å ha lest denne boka. Innblikket man får i alle utfordringer, hensyn som må tas, planleggingsarbeid og struktur skaper en ydmykhet overfor de som står i en slik livssituasjon. Dette gjelder både barna selv og deres omsorgsgivere. Forfatterne klarer å oppfylle hensikten med boka om å skape mer forståelse for de komplekse utfordringer til barna og deres familier, samtidig som de ivaretar et mestrings- og ressursperspektiv på barna.

Til slutt vil jeg dele den siste setningen i boka. Den er fin å ha med seg når man møter foreldre som har alkoholskadde barn:

«Det kræver stor tålmodighed og stor kærlighed at være omsorgsgivere / plejeforældre til et barn med medfødt alkoholskade»

Boka er utgitt av Hans Reitzels Forlag (2019).

År: 2021 Av: Omtalt av Kristin Håland, rådgiver ved Stine Sofie Stiftelsen, - tidligere seniorrådgiver ved KoRus Sør
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)